Gå til sidens indhold

Retten i Aalborg

08 apr 2022

Retten i Aalborg

Ledige hverv som autoriseret bobestyrer

Retten i Aalborg søger to advokater til ledige hverv som autoriseret bobestyrer

To ledige hverv som autoriseret bobestyrer ved Retten i Aalborg er ledige til besættelse snarest muligt, jf. § 11 i lovbekendtgørelse nr. 1807 af 3. september 2021 om skifte af dødsboer, jf. bekendtgørelse nr. 808 af 29. juni 2011 om bobestyrere med senere ændringer og cirkulæreskrivelse nr. 9419 af 30. juni 2020 om antagelse af autoriserede bobestyrere.

Hvervet som bobestyrer er personligt og kan ikke overdrages. Hvervet kan kun søges af advokater, som udøver advokatvirksomhed. Autorisationen medfører pligt til at behandle dødsboer, som skifteretten udleverer til behandling ved bobestyrer.

Det fremgår af den nævnte cirkulæreskrivelse om antagelse af autoriserede bobestyrere, at det afgørende hensyn ved antagelsen af en autoriseret bobestyrer er ansøgerens kvalifikationer. Der lægges i den forbindelse vægt på, om ansøgeren har erfaring med skiftebehandling, herunder i særlig grad om ansøgeren har erfaring med behandling af dødsboer, om ansøgeren har gennemgået eller agter at gennemgå et efteruddannelseskursus i dødsbobehandling, og om ansøgeren har udvist dygtighed og engagement i sit hidtidige virke som advokat. Desuden kan det tillægges vægt, om ansøgeren har møderet for landsret. Endvidere kan hensynet til den geografiske spredning af bobestyrerne i retskredsen tillægges betydning ved antagelsen. Afgørelsen træffes på baggrund af en samlet vurdering af ansøgerne.

Autorisationen meddeles for en periode på 10 år. En meddelt autorisation kan efter ansøgning forlænges for en ny 10-årig periode uden genopslag af hvervet. Autorisationen meddeles af Civilstyrelsen efter indstilling fra præsidenten for Retten i Aalborg og Vestre Landsrets præsident.

Ansøgningen skal stiles til Civilstyrelsen og sendes til Retten i Aalborg, att.: retspræsident Malene Urup, gerne på mail aalborg@domstol.dk, senest den 1. maj 2022.

Tjenestested
Retten i Aalborg
Badehusvej 17
9000 Aalborg

Ansøgningsfrist
Frist for modtagelse af ansøgning er den 1. maj 2022.

Ansøgning indsendes til
Retten i Aalborg
mail: aalborg@domstol.dk
Badehusvej 17
9000 Aalborg
Att.: Retspræsident Malene Urup