Gå til sidens indhold

Retten i Aalborg

04 jul 2024

Retten i Aalborg

Antagelse af beneficerede advokater ved Retten i Aalborg

Der skal antages et antal advokater til beskikkelse som offentlig forsvarer ved Retten i Aalborg og Vestre Landsret.

Beneficier

Der skal ved Retten i Aalborg og Vestre Landsret, for så vidt angår sager, som i første instans har været behandlet ved eller er henvist fra Retten i Aalborg, antages et antal advokater til beskikkelse som offentlig forsvarer og til at udføre sager for parter, der har fri proces eller i øvrigt beskikkes en advokat efter reglerne i retsplejeloven. Antagelsen, der meddeles for en periode på 10 år, er personlig og medfører således pligt til at give møde personligt i de tildelte sager. Der tilkommer ikke advokaten godtgørelse for rejseudgifter ved møde inden for retskredsen, jf. retsplejelovens § 333, stk. 1, 2. pkt., og § 741, stk. 1, 2. pkt.

Det afgørende hensyn ved antagelsen af en beneficeret advokat er ansøgerens kvalifikationer. Der lægges i den forbindelse vægt på, om ansøgeren har erfaring med straffesager eller strafferet i øvrigt, om ansøgeren har møderet for landsret, om ansøgeren har procedureerfaring, herunder også fra civile sager, og om ansøgeren har udvist dygtighed og engagement i sit virke som advokat. Der kan desuden lægges vægt på ansøgerens erfaring med civile – herunder familieretlige – sager. I øvrigt lægges der vægt på ansøgerens kvalifikationer som procederende advokat, således som disse kvalifikationer fremstår for retten. Endvidere kan hensynet til den geografiske spredning af advokater i retskredsen tillægges betydning ved antagelsen, ligesom hensynet til retssagernes hurtige afvikling kan tillægges betydning, så ansøgere, der ikke er beneficeret i en anden retskreds, foretrækkes. Afgørelsen træffes på baggrund af en samlet vurdering af ansøgeren, jf. herved i det hele Justitsministeriets cirkulæreskrivelse nr. 9418 af 30. juni 2020 om antagelse af beneficerede advokater med senere ændring.  Beskikkelsen meddeles af Civilstyrelsen efter indstilling fra præsidenten for Retten i Aalborg og Vestre Landsrets præsident.

Ansøgningen, der stiles til Civilstyrelsen, bedes sendt til præsidenten for Retten i Aalborg, Badehusvej 17, 9000 Aalborg, att.: retspræsident Malene Urup, gerne på mail aalborg@domstol.dk, senest den 15. august 2024.

Ansøgningerne vil blive forelagt for Advokatrådet og Civilstyrelsen, før Civilstyrelsen træffer afgørelse.