Gå til sidens indhold

Retten i Aarhus

02 jul 2020

Retten i Aarhus

Retten i Aarhus søger to advokater til stillinger som autoriseret bobestyrer

Ansøgningsfristen udløber den 4. august 2020.

Retten i Aarhus søger to advokater til stillinger som autoriseret bobestyrer

I medfør af dødsboskiftelovens § 11, stk. 1, jf. lovbekendtgørelse nr. 1335 af 26. november 2015 søger Retten i Aarhus to advokater til stillinger som autoriseret bobestyrer til besættelse hurtigst muligt.

Stillingerne som bobestyrer er personlige og kan ikke overdrages. Stillingerne kan kun søges af advokater, som udøver advokatvirksomhed. Autorisationen medfører pligt til at behandle dødsboer, som skifteretten i medfør af dødsboskifteloven udleverer til behandling ved bobestyrer.

Justitsministeriet har i cirkulæreskrivelse af nr. 10096 af 18. december 2018 om antagelse af autoriserede bobestyrere orienteret om kriterierne for en antagelse. Der fremgår heraf, at der lægges afgørende vægt på ansøgerens kvalifikationer. Der lægges i den forbindelse vægt på, om ansøgeren har

erfaring med skiftebehandling, herunder i særlig grad om ansøgeren har erfaring med behandling af dødsboer, om ansøgeren har gennemgået eller agter at gennemgå et efteruddannelseskursus i dødsbobehandling, og om ansøgeren har udvist dygtighed og engagement i sit hidtidige virke som

advokat. Endvidere kan hensynet til den geografiske spredning af bobestyrerne i retskredsen tillægges betydning ved antagelsen.

Autorisationen meddeles for en periode på 10 år. En meddelt autorisation kan efter ansøgning forlænges for en ny 10-årig periode uden genopslag af hvervet. Ansøgning herom skal indgives til byretspræsidenten senest 1 år inden udløbet af den meddelte autorisation. Der henvises i øvrigt til Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 808 af 29. juni 2011 med senere ændringer.

Når ansøgningsfristen er udløbet, sender præsidenten for Retten i Aarhus ansøgningerne med sin indstilling til præsidenten for Vestre Landsret, der videresender ansøgningerne med sin indstilling til Justitsministeriet.

Ansøgningen skal stiles til Justitsministeriet og sendes til Retten i Aarhus, att. Retspræsident Bodil Ruberg – gerne på sikker mail på aarhus@domstol.dk. Ansøgningsfristen udløber den 4. august 2020.

Bodil Ruberg
Retspræsident