Gå til sidens indhold

Retten i Aarhus

26 okt 2022

Retten i Aarhus

Retten i Aarhus søger en advokat til en ledig stilling som autoriseret bobehandler

I medfør af ægtefælleskiftelovens § 45, stk. 1, søger Retten i Aarhus en advokat til en stilling som autoriseret bobehandler til besættelse hurtigst muligt.

Stillingen som bobehandler er personlig og kan ikke overdrages. Stillingen kan kun søges af advokater, som udøver advokatvirksomhed. Autorisationen medfører pligt til at behandle boer, der af Skifteretten i Aarhus henvises til behandling ved bobehandler, jf. ægtefælleskiftelovens kpt. 3.

Justitsministeriet har i cirkulæreskrivelse nr. 9420 af 30. juni 2020 om antagelse af autoriserede bobehandlere fastslået, at det afgørende hensyn ved antagelsen af en autoriseret bobehandler er ansøgerens kvalifikationer. Der lægges i den forbindelse vægt på, om ansøgeren har erfaring med skiftebehandling, herunder i særlig grad om ansøgeren har erfaring med ægtefælleskifte, om ansøgeren har gennemgået eller agter at gennemgå et efteruddannelseskursus i ægtefælleskifteret, og om ansøgeren har udvist dygtighed og engagement i sit hidtidige virke som advokat. Endvidere kan hensynet til den geografiske spredning af bobehandlerne i retskredsen tillægges betydning ved antagelsen.

Autorisationen meddeles for en periode på 10 år. En meddelt autorisation kan efter ansøgning forlænges for en ny 10-årig periode uden genopslag af hvervet. Ansøgning herom skal indgives til byretspræsidenten tidligst 1 år og 2 måneder og senest 1 år inden udløbet af den meddelte autorisation. Der henvises i øvrigt til bekendtgørelse nr. 117 af 2. februar 2012 med senere ændringer om autorisation af bobehandlere.

Når ansøgningsfristen er udløbet, sender præsidenten for Retten i Aarhus ansøgningerne med sin indstilling til præsidenten for Vestre Landsret, der videresender ansøgningerne med sin indstilling til Civilstyrelsen.

Ansøgningen skal stiles til Civilstyrelsen og sendes til Retten i Aarhus, att. Retspræsident Karen Thegen – gerne på sikker mail, aarhus@domstol.dk.

Ansøgningsfristen udløber den 18. november 2022.

Karen Thegen

Retspræsident