Gå til sidens indhold

Retten i Aarhus

28 jun 2024

Retten i Aarhus

Retten i Aarhus søger en advokat til ledigt beneficium

Retten i Aarhus søger en advokat, som kan antages til at beskikkes som offentlig

forsvarer og til at udføre sager for personer, ved Retten i Aarhus og Vestre Landsrets bitingsted.

Oplysninger om erfaring med straffesager eller strafferet og forældresager, samt

anden procedureerfaring og møderet for overordnede retsinstanser bedes indeholdt

i ansøgningen.

Antagelse som beneficeret advokat vil ske på vilkårene i Justitsministeriets

cirkulæreskrivelse nr. 9418 af 30. juni 2020 om antagelse af beneficerede

advokater. Det fremgår heraf blandt andet, at der ikke tilkommer en advokat,

der er antaget ved en byret, godtgørelse for rejseudgifter ved møde inden for

retskredsen jf. retsplejelovens § 333, stk. 1, 2. pkt. og § 741, stk. 1, 2. pkt.

De fleste beneficerede advokater bør af praktiske grunde almindeligvis have kontor

i eller i nærheden af den retskreds, hvori de antages. Der opstilles dog ikke noget

absolut krav herom.

Antagelsen som beneficeret advokat meddeles for en periode på 10 år.

Antagelsen er personlig, og den beneficerede advokat har derfor pligt til at

møde personligt i de tildelte sager.

Byretspræsidenten vil i forbindelse med proceduren for antagelse af den

beneficerede advokat forelægge ansøgningerne for Advokatrådet og

Civilstyrelsen. Før byretspræsidentens indstilling sendes til Civilstyrelsen, indhenter

byretspræsidenten med samtykke fra de indstillede advokater en udtalelse fra Advokatrådet, Civilstyrelsen og vedkommende politidirektør samt oplysninger fra kriminalregisteret.

Frist for modtagelse af ansøgning med bilag er den 9. august 2024.

Ansøgning med bilag sendes pr. mail til adm.arh@domstol.dk, mrk'

"ansøgning til Civilstyrelsen".

Det bemærkes, at et beneficium vil kunne forlænges efter ansøgning for en

ny 10 års periode uden genopslag af hvervet, medmindre særlige grunde

taler herimod. En ansøgning om forlængelse skal indgives til byretspræsidenten

ved Retten i Aarhus, senest 1 år inden udløbet af det meddelte beneficium.

Retten vil herefter iværksætte procedure for behandling af anmodningen.