28 apr 2020

Danmarks Domstole

Genåbning af Danmarks Domstole: Vigtig information til alle brugere

Det er en forudsætning for genåbning af retterne, at sagsafviklingen kan gennemføres i overensstemmelse med sundhedsmyndighedernes til enhver tid gældende anbefalinger og retningslinjer om forholdsregler mod smittespredning.

Alle, der kommer i retten, skal derfor følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd og skal holde sig opdateret på www.coronasmitte.dk og www.sst.dk om de aktuelle anbefalinger.

Når du møder i retten, vil du derfor se denne plakat:

Retningslinjer for at forebygge smittespredning med Coronavirus

De sundhedsfaglige anbefalinger, der er mest relevante i forhold til genåbning af retsbygninger og retssale, er udarbejdet i samarbejde med Styrelsen for Patientsikkerhed og Arbejdstilsynet.

Adgangsforhold og generelle forhold ved retten og i retssalene

Indgange: Undgå kø ved indgang til både retten og retssalene. Hold afstand og følg markeringer de steder, der er sådanne. Der er ved indgangen til retten plakater, der forklarer, hvad man som bruger i retten skal gøre for at forebygge smitte med COVID-19.

Sikkerhedskontrol: Opretholdes i de retter, hvor det forefindes. Personalet har fokus på at håndtere sikkerhedskontrol på en sundhedsmæssigt forsvarlig måde. Spørg personalet og  følg anvisningerne fra personalet.

Afstandskrav: Retterne har sørget for, at bl.a. retssale er indrettet, så det er muligt at holde en afstand på 2 meter mellem de tilstedeværende personer, og at der er min. 4 kvm. pr. person i lokalet. I nogle tilfælde vil der være fysisk afskærmning med fx plexiglas, som vurderes at have en beskyttende virkning og kan fungere som et alternativ, hvis afstandskravet ikke kan overholdes.

Adgang til retten og i retssalen: Reglerne om offentlighed i retsplejen gælder også under genåbningen af Danmarks Domstole, men afviklingen af de fysiske retsmøder skal ske på en sundhedsmæssig forsvarlig måde. Dommeren har – som altid – mulighed for at begrænse antallet af tilhørere i retssalen. Dette kan for eksempel ske for at sikre, at gennemførelsen af de fysiske retsmøder sker på en retssikkerhedsmæssig og sundhedsmæssig forsvarlig måde under hensyntagen til sundhedsmyndighedernes retningslinjer og anbefalinger om afstandskrav. Journalister har på baggrund af et konkret skøn som hovedregel forrang frem for andre uden direkte forbindelse til den konkrete sag.

Hygiejne ved indgang til retter og retssale: Ved indgangen til retten og til retslokalerne vil der være adgang til at bruge håndsprit og der er håndvaske på toiletterne. Det er vigtigt at vaske hænder eller bruge håndsprit både ved indgang og udgang.

Betalingsmuligheder: Vi opfordrer til, at man ikke betaler med kontanter i retten. Betaling bør i stedet ske ved bankoverførsel, betalingskort eller MobilePay. Besøg eventuelt på forhånd den enkelte rets hjemmeside via domstol.dk for at få afklaret betalingsmulighederne.

Vand: Husk selv at medbringe vand. Det skal være i plasticflasker eller pap.

Evt.: Medbring egne skriveredskaber mv.

Rengøring og hygiejne

Rengøring: Hygiejne og rengøring i retten prioriteres højt. Rengøring og eventuelt desinficering af påvirkede kontaktpunkter (dørhåndtag, gelændere, kontakter, mikrofoner, knapper på automater, kaffemaskiner, køleskabe, vandautomater, betalingsautomater mv.) foretages flere gange dagligt.

Håndsprit: Der vil være adgang til håndsprit i retterne.

Minimer kontakt: Undgå så vidt muligt at røre kontaktpunkter (dørhåndtag, gelændere, kontakter, mikrofoner, armlæn, bordoverflader mv,). Undlad også at give hånd.

Toiletforhold i retten: Du kan benytte toiletterne i retten. Toiletter rengøres flere gange dagligt, og alle overflader afvaskes og kontaktpunkter desinficeres.

Sygdom eller symptomer på COVID-19

Ved sygdom eller symptomer på smitte med COVID-19: Hvis du er smittet eller har symptomer, der kunne tyde på COVID-19, må du ikke møde i retten. Det gælder også, hvis det kun er milde symptomer. Læs nærmere om symptomerne her. Hvis du har været smittet med COVID-19, må du først møde i retten, når du ikke længere smitter. Husk at kontakte retten og melde afbud. Kontaktdetaljer er på rettens hjemmeside. Er du indkaldt i retten, vil det som ved al anden sygdom være en juridisk afgørelse, om der er tale om lovligt forfald. Retten kan anmode om en lægeerklæring.

Ved COVID-19-smitte konstateret kort tid efter et besøg i retten: Kontakt retten, hvis du bliver konstateret smittet med COVID-19 efter besøg i retten, så retten kan informere personer, som du har været i nær kontakt med under dit besøg. 

Personer i risikogruppen

Retterne vil være ekstra opmærksomme på personer, der er særligt udsatte for at blive alvorligt syge, hvis de smittes med COVID-19. Personer i risikogruppen er bl.a. ældre over 65 år, personer med kronisk sygdom eller nedsat immunforsvar og gravide. Hvis du er i en risikogruppe, og er du i tvivl om, hvordan du skal forholde dig, når du skal møde i retten, så kontakt retten og hør nærmere.

Parter og vidner

Skal jeg møde i en sag, jeg blev indkaldt til inden nedlukningen af domstolene den 13. marts 2020? 
Ja. Hvis ikke du har fået besked om andet, skal du møde. Hvis du er i tvivl, om du skal møde til en sag, som du blev indkaldt til inden nedlukningen, skal du kontakte retten for afklaring.

Skal jeg møde i retten, hvis jeg er syg? 
Hvis du er smittet eller har symptomer, der kunne tyde på COVID-19, må du ikke møde i retten. Det gælder også, hvis det kun er milde symptomer. Læs nærmere om symptomerne her. Hvis du har været smittet med COVID-19, må du først møde i retten, når du ikke længere smitter. Husk at kontakte retten og melde afbud. Kontaktdetaljer er på rettens hjemmeside. Er du indkaldt i retten, vil det som ved al anden sygdom være en juridisk afgørelse, om der er tale om lovligt forfald. Retten kan anmode om en lægeerklæring.

Får jeg vidnegodtgørelse udbetalt i kontanter? 
Du får vidnegodtgørelsen indsat på din NemKonto. Hvis du ikke har en NemKonto, kan du oplyse kontonummeret på den konto, som du ønsker beløbet indsat på. Vidnegodtgørelse udbetales to gange månedligt.

Domsmænd/lægdommere

Skal jeg møde i en sag, jeg blev indkaldt til inden nedlukningen af domstolene den 13. marts 2020? 
Ja, hvis ikke du har fået besked om andet, skal du møde i sagen. Hvis du er i tvivl, om du skal møde i en sag, som du blev indkaldt til inden nedlukningen af domstolene, kan du kontakte retten for afklaring.

Rettens telefonnummer fremgår af indkaldelsen og på rettens side på domstol.dk.

Skal jeg stadig påregne at blive udtaget som domsmand fire gange om året? 
Domstolene planlægger i videst muligt omfang at opretholde berammelsen af de straffesager, der allerede er planlagt. De involverede professionelle parter i straffesagerne er desuden indstillet på at udvise fleksibilitet i forhold til berammelsen af de sager, der er udsat som følge af COVID-19 samt nytilkomne straffesager. Nedlukningen og den efterfølgende genåbning af Danmarks Domstole forventes derfor umiddelbart ikke at få indflydelse på, hvor mange gange en domsmand/lægdommer udtages i den fireårige periode.

Det er domstolenes elektroniske sagsbehandlingssystem, der udtrækker navnene på de lægdommere, der skal medvirke i de enkelte sager. En lægdommer bliver typisk indkaldt til en hel retsdag, som kan indeholde én eller flere straffesager. Hvis en sag bliver udsat, fx fordi et vidne ikke kan møde, eller fordi sagen varer længere end forventet, skal lægdommeren indkaldes til et nyt møde på et andet tidspunkt. Enkelte sager kan være så omfattende, at lægdommeren skal medvirke i flere dage eller uger.

Domsmænd bliver indkaldt med mindst tre dages varsel og nævninger med mindst én uges varsel. Fristen vil dog som regel være længere.

Skal jeg møde i retten, hvis jeg er syg? 
Hvis du er smittet eller har symptomer, der kunne tyde på COVID-19, må du ikke møde i retten. Det gælder også, hvis det kun er milde symptomer. Læs nærmere om symptomerne her. Hvis du har været smittet med COVID-19, må du først møde i retten, når du ikke længere smitter. Husk at kontakte retten og melde afbud. Kontaktdetaljer er på rettens hjemmeside. Er du indkaldt i retten, vil det som ved al anden sygdom være en juridisk afgørelse, om der er tale om lovligt forfald. Retten kan anmode om en lægeerklæring.

En domsmand, der udebliver fra et retsmøde uden lovligt forfald, risikerer at få en bøde af retten.

Kan jeg blive fritaget for at møde i denne særlige situation? 
Hvervet som lægdommer er et såkaldt borgerligt ombud, og som udgangspunkt kan du ikke frasige dig at være lægdommer.

Vi er ved Danmarks Domstole meget opmærksomme på håndtering af personer, der er særligt udsatte for at blive alvorligt syge, hvis de smittes med COVID-19. Personer i risikogruppen er bl.a. ældre over 65 år, personer med kronisk sygdom eller nedsat immunforsvar og gravide. Hvis du tilhører risikogruppen og er bekymret for at skulle deltage i et retsmøde, skal du straks give retten besked. Retten vil i så fald, efter en konkret vurdering, overveje, om dit domsmandshverv kan sættes i bero.

Får jeg godtgørelse, hvis en sag, jeg er indkaldt i, aflyses eller omberammes? 
Ved aflysninger eller udskydelse af retsmøder vil retten tage konkret stilling til honoreringen.

Ved aflysninger på dagen bliver du som udgangspunkt honoreret og modtager godtgørelse for kørsel/transport, hvis du er mødt op i retsbygningen, inden sagen blev aflyst. Hvis sagen bliver aflyst, inden du er taget hjemmefra, sker der kun honorering ved dokumentation eller skriftlig redegørelse for, at du ikke har kunnet tage på arbejde, eller du som selvstændig har aflyst kunder, aftaler eller lignende. Dokumentation/den skriftlige redegørelse forelægges retten. I dette tilfælde ydes der ikke godtgørelse for kørsel/transport.

Ved aflysninger 2 eller flere dage før hovedforhandlingen bliver du ikke honoreret.

Kan jeg få transportgodtgørelse, hvis jeg kører i min egen bil til retten? 
Lægdommere har krav på godtgørelse til befordring efter de regler, der gælder for ansatte i staten. Hvis du bor mere end 3 kilometer fra retten, får du dækket dine udgifter til transport, typisk svarende til udgiften til en standardbillet. Hvis du som følge af situationen med COVID-19 foretrækker at køre i din egen bil, kan du få udbetalt transportgodtgørelse for kørsel i privat bil pr. kørt kilometer med den lave sats i satsreguleringscirkulæret. Der kan dog maksimalt udbetales et beløb, der svarer til, hvad det ville have kostet at vælge det billigste offentlige transportmiddel.v

Sagkyndige dommere

Skal jeg møde i en sag, jeg blev indkaldt til inden nedlukningen af domstolene den 13. marts 2020?
Ja, hvis ikke du har fået besked om andet, skal du møde i sagen. Hvis du er i tvivl, om du skal møde i en sag, som du blev indkaldt til inden nedlukningen af domstolene, kan du kontakte retten for afklaring.

Rettens telefonnummer fremgår af indkaldelsen og på rettens side på domstol.dk.

Skal jeg møde i retten, hvis jeg er syg?
Hvis du er smittet eller har symptomer, der kunne tyde på COVID-19, må du ikke møde i retten. Det gælder også, hvis det kun er milde symptomer. Læs nærmere om symptomerne her. Hvis du har været smittet med COVID-19, må du først møde i retten, når du ikke længere smitter. Husk at kontakte retten og melde afbud. Kontaktdetaljer er på rettens hjemmeside.

Kan jeg blive fritaget for at møde i denne særlige situation? 
Vi er ved Danmarks Domstole meget opmærksomme på håndtering af personer, der er særligt udsatte for at blive alvorligt syge, hvis de smittes med COVID-19. Personer i risikogruppen er bl.a. ældre over 65 år, personer med kronisk sygdom eller nedsat immunforsvar og gravide. Hvis du tilhører risikogruppen og er bekymret for at skulle deltage i et retsmøde, skal du straks give retten besked. Retten vil i så fald, efter en konkret vurdering, overveje, om dit hverv som sagkyndig dommer kan sættes i bero.

Får jeg godtgørelse, hvis en sag, jeg er indkaldt i, aflyses eller omberammes? 
Ved aflysninger eller udskydelse af retsmøder vil retten tage konkret stilling til honoreringen.

Ved aflysninger på dagen bliver du som udgangspunkt honoreret og modtager godtgørelse for kørsel/transport, hvis du er mødt op i retsbygningen, inden sagen blev aflyst. Hvis sagen bliver aflyst, inden du er taget hjemmefra, sker der kun honorering ved dokumentation eller skriftlig redegørelse for, at du ikke har kunnet tage på arbejde, eller du som selvstændig har aflyst kunder, aftaler eller lignende. Dokumentation/den skriftlige redegørelse forelægges retten. I dette tilfælde ydes der ikke godtgørelse for kørsel/transport.

Ved aflysninger 2 eller flere dage før hovedforhandlingen bliver du ikke honoreret.

Kan jeg få transportgodtgørelse, hvis jeg kører i min egen bil til retten? 
Sagkyndige dommere har krav på godtgørelse til befordring efter de regler, der gælder for ansatte i staten. Hvis du bor mere end 3 kilometer fra retten, får du dækket dine udgifter til transport, typisk svarende til udgiften til en standardbillet. Hvis du som følge af situationen med COVID-19 foretrækker at køre i din egen bil, kan du få udbetalt transportgodtgørelse for kørsel i privat bil pr. kørt kilometer med den lave sats i satsreguleringscirkulæret. Der kan dog maksimalt udbetales et beløb, der svarer til, hvad det ville have kostet at vælge det billigste offentlige transportmiddel.

Tilhørere

Kan man møde op som tilhører i retssalen? 
Reglerne om offentlighed i retsplejen gælder også under genåbningen af Danmarks Domstole, men afviklingen af de fysiske retsmøder skal ske på en sundhedsmæssig forsvarlig måde.

Dommeren har – som altid – mulighed for at begrænse antallet af tilhørere i retssalen. Dette kan for eksempel ske for at sikre, at gennemførelsen af de fysiske retsmøder sker på en retssikkerhedsmæssig og sundhedsmæssig forsvarlig måde under hensyntagen til sundhedsmyndighedernes retningslinjer og anbefalinger om afstandskrav.

Journalister har på baggrund af et konkret skøn som hovedregel forrang frem for andre uden direkte forbindelse til den konkrete sag.

Kan jeg klage over dommerens beslutning om at begrænse antallet af tilhørere i retssalen? 
Rettens beslutning om at begrænse antallet af tilhørere i retssalen kan ikke påkæres.