Gå til sidens indhold

Her finder du svar på en række spørgsmål om forebyggelse af COVID-19-smitte ved retterne, hvis du er domsmand eller lægdommer i forbindelse med en retssag.

Domsmænd og lægdommere

Skal jeg møde i retten, hvis jeg er syg?

Hvis du er smittet eller har symptomer, der kunne tyde på COVID-19, må du ikke møde i retten. Det gælder også, hvis det kun er milde symptomer. Læs nærmere om symptomerne her. Hvis du har været smittet med COVID-19, må du først møde i retten, når du ikke længere smitter. Husk at kontakte retten og melde afbud. Kontaktdetaljer er på rettens hjemmeside. Er du indkaldt i retten, vil det som ved al anden sygdom være en juridisk afgørelse, om der er tale om lovligt forfald. Retten kan anmode om en lægeerklæring.

En domsmand, der udebliver fra et retsmøde uden lovligt forfald, risikerer at få en bøde af retten.

Skal jeg møde i retten, hvis jeg er nær kontakt til person smittet med COVID-19?

Hvis du bor sammen med eller på anden vis har været i nær kontakt med en, der er smittet med COVID-19, skal du følge Sundhedsstyrelsens retningslinjer for test og selvisolation. Du må først møde i retten, når du efter retningslinjerne kan ophæve selvisolationen. Læs mere om nær kontakt på sundhedsstyrelsens hjemmeside

Husk at kontakte retten og melde afbud. Kontaktdetaljer er på rettens hjemmeside. Er du indkaldt i retten, vil det som ved al anden sygdom være en juridisk afgørelse, om der er tale om lovligt forfald. Retten kan anmode om en lægeerklæring.

Kan jeg blive fritaget for at møde i denne særlige situation?

Hvervet som lægdommer er et såkaldt borgerligt ombud, og som udgangspunkt kan du ikke frasige dig at være lægdommer.

Vi er ved Danmarks Domstole meget opmærksomme på håndtering af personer, der er særligt udsatte for at blive alvorligt syge, hvis de smittes med COVID-19. Ifølge Sundhedsstyrelsen er det altid en individuel vurdering, om man er i øget risiko for alvorligt forløb ved COVID-19, og hele personens situation skal inddrages i vurderingen.

Du  kan læse her, hvilke tilstande, forhold og sygdomme, som er betydende for risiko for et alvorligt forløb ved COVID-19.

Hvis du tilhører risikogruppen og er bekymret for at skulle deltage i et retsmøde, skal du straks give retten besked. Retten vil i så fald, efter en konkret vurdering, overveje, om dit domsmandshverv kan sættes i bero.

Får jeg godtgørelse, hvis en sag, jeg er indkaldt i, aflyses eller omberammes?

Ved aflysninger eller udskydelse af retsmøder vil retten tage konkret stilling til honoreringen.

Ved aflysninger på dagen bliver du som udgangspunkt honoreret og modtager godtgørelse for kørsel/transport, hvis du er mødt op i retsbygningen, inden sagen blev aflyst. Hvis sagen bliver aflyst, inden du er taget hjemmefra, sker der kun honorering ved dokumentation eller skriftlig redegørelse for, at du ikke har kunnet tage på arbejde, eller du som selvstændig har aflyst kunder, aftaler eller lignende. Dokumentation/den skriftlige redegørelse forelægges retten. I dette tilfælde ydes der ikke godtgørelse for kørsel/transport.

Ved aflysninger 2 eller flere dage før hovedforhandlingen bliver du ikke honoreret.

Kan jeg få transportgodtgørelse, hvis jeg kører i min egen bil til retten?

Lægdommere har krav på godtgørelse til befordring efter de regler, der gælder for ansatte i staten. Hvis du bor mere end 3 kilometer fra retten, får du dækket dine udgifter til transport, typisk svarende til udgiften til en standardbillet.

Hvis du som følge af situationen med COVID-19 foretrækker at køre i din egen bil, kan du få udbetalt transportgodtgørelse for kørsel i privat bil pr. kørt kilometer med den lave sats i satsreguleringscirkulæret. Der kan dog maksimalt udbetales et beløb, der svarer til, hvad det ville have kostet at vælge det billigste offentlige transportmiddel.

Skal jeg vise coronapas i retten?

Hensynet til at sikre trygge rammer for alle rettens medlemmer tilsiger, at domsmænd og nævninger foreviser coronapas, når de møder i retten.

Læs også retningslinjer for adfærd og hygiejne i forbindelse med sagsafvikling ved retterne.

Sidst opdateret: 02. december 2021