Her finder du svar på en række spørgsmål om genåbning af retterne, hvis du er domsmand eller lægdommer i forbindelse med en retssag.

Domsmænd og lægdommere

Skal jeg møde i en sag, jeg blev indkaldt til inden nedlukningen af domstolene den 13. marts 2020?

Ja, hvis ikke du har fået besked om andet, skal du møde i sagen. Hvis du er i tvivl, om du skal møde i en sag, som du blev indkaldt til inden nedlukningen af domstolene, kan du kontakte retten for afklaring.

Rettens telefonnummer fremgår af indkaldelsen og på rettens side på domstol.dk.

Skal jeg stadig påregne at blive udtaget som domsmand fire gange om året?

Domstolene planlægger i videst muligt omfang at opretholde berammelsen af de straffesager, der allerede er planlagt. De involverede professionelle parter i straffesagerne er desuden indstillet på at udvise fleksibilitet i forhold til berammelsen af de sager, der er udsat som følge af COVID-19 samt nytilkomne straffesager. Nedlukningen og den efterfølgende genåbning af Danmarks Domstole forventes derfor umiddelbart ikke at få indflydelse på, hvor mange gange en domsmand/lægdommer udtages i den fireårige periode.

Det er domstolenes elektroniske sagsbehandlingssystem, der udtrækker navnene på de lægdommere, der skal medvirke i de enkelte sager. En lægdommer bliver typisk indkaldt til en hel retsdag, som kan indeholde én eller flere straffesager. Hvis en sag bliver udsat, fx fordi et vidne ikke kan møde, eller fordi sagen varer længere end forventet, skal lægdommeren indkaldes til et nyt møde på et andet tidspunkt. Enkelte sager kan være så omfattende, at lægdommeren skal medvirke i flere dage eller uger.

Domsmænd bliver indkaldt med mindst tre dages varsel og nævninger med mindst én uges varsel. Fristen vil dog som regel være længere.

Skal jeg møde i retten, hvis jeg er syg?

Hvis du er smittet eller har symptomer, der kunne tyde på COVID-19, må du ikke møde i retten. Det gælder også, hvis det kun er milde symptomer. Læs nærmere om symptomerne her. Du må heller ikke møde i retten, hvis du ifølge Sundhedsstyrelsens retningslinjer skal selvisolere dig, fordi du har været i nær kontakt med en person, der er smittet med COVID-19.

Hvis du har været smittet med COVID-19, må du først møde i retten, når du ikke længere smitter. Husk at kontakte retten og melde afbud. Kontaktdetaljer er på rettens hjemmeside. Er du indkaldt i retten, vil det som ved al anden sygdom være en juridisk afgørelse, om der er tale om lovligt forfald. Retten kan anmode om en lægeerklæring.

En domsmand, der udebliver fra et retsmøde uden lovligt forfald, risikerer at få en bøde af retten.

Kan jeg blive fritaget for at møde i denne særlige situation?

Hvervet som lægdommer er et såkaldt borgerligt ombud, og som udgangspunkt kan du ikke frasige dig at være lægdommer.

Vi er ved Danmarks Domstole meget opmærksomme på håndtering af personer, der er særligt udsatte for at blive alvorligt syge, hvis de smittes med COVID-19. Personer i risikogruppen er bl.a. personer med høj alder, personer med svær overvægt, personer med visse sygdomme eller tilstande samt gravide. Hvis du tilhører risikogruppen og er bekymret for at skulle deltage i et retsmøde, skal du straks give retten besked. Retten vil i så fald, efter en konkret vurdering, overveje, om dit domsmandshverv kan sættes i bero.

Får jeg godtgørelse, hvis en sag, jeg er indkaldt i, aflyses eller omberammes?

Ved aflysninger eller udskydelse af retsmøder vil retten tage konkret stilling til honoreringen.

Ved aflysninger på dagen bliver du som udgangspunkt honoreret og modtager godtgørelse for kørsel/transport, hvis du er mødt op i retsbygningen, inden sagen blev aflyst. Hvis sagen bliver aflyst, inden du er taget hjemmefra, sker der kun honorering ved dokumentation eller skriftlig redegørelse for, at du ikke har kunnet tage på arbejde, eller du som selvstændig har aflyst kunder, aftaler eller lignende. Dokumentation/den skriftlige redegørelse forelægges retten. I dette tilfælde ydes der ikke godtgørelse for kørsel/transport.

Ved aflysninger 2 eller flere dage før hovedforhandlingen bliver du ikke honoreret.

Kan jeg få transportgodtgørelse, hvis jeg kører i min egen bil til retten?

Lægdommere har krav på godtgørelse til befordring efter de regler, der gælder for ansatte i staten. Hvis du bor mere end 3 kilometer fra retten, får du dækket dine udgifter til transport, typisk svarende til udgiften til en standardbillet.

Hvis du som følge af situationen med COVID-19 foretrækker at køre i din egen bil, kan du få udbetalt transportgodtgørelse for kørsel i privat bil pr. kørt kilometer med den lave sats i satsreguleringscirkulæret. Der kan dog maksimalt udbetales et beløb, der svarer til, hvad det ville have kostet at vælge det billigste offentlige transportmiddel.

Læs også retningslinjer for adfærd og hygiejne i forbindelse med genåbning af retterne.

Sidst opdateret: 23. juni 2020