Gå til sidens indhold

Retten på Bornholm

29 dec 2020

Retten på Bornholm

Opslag beneficium

Retten på Bornholm - offentlig forsvarer og beskikket advokat

En advokat skal antages til beskikkelse som offentlig forsvarer og til at udføre sager for parter, der har fri proces i Bornholms retskreds og ved Østre Landsret i de sager, som i 1. instans har været behandlet ved eller er henvist fra Retten på Bornholm.

Antagelsen medfører pligt for advokaten til personligt at give møde i de tildelte sager. Rejseudgifter ved møde inden for retskredsen godtgøres ikke, jf. retsplejelovens § 333, stk. 1, 2. pkt., og § 741, stk. 1. Beneficerede advokater bør at praktiske grunde have kontor i retskredsen. Der er dog ikke et absolut krav herom.

Det afgørende hensyn ved antagelse af en beneficeret advokat er ansøgerens kvalifikationer, herunder om ansøgeren har erfaring med straffesager og strafferet i øvrigt, om ansøgeren har møderet for landsret, om ansøgeren har procedureerfaring, herunder også fra civile sager, og om ansøgeren har udvist dygtighed og engagement i sit virke som advokat. Endvidere kan hensynet til blandt andet retssagernes hurtige afvikling tillægges betydning, så ansøgere, der ikke er beneficeret i en anden retskreds, foretrækkes.

Et beneficium meddeles for en periode på 10 år. Et meddelt beneficium forlænges efter ansøgning for en ny 10-årig periode uden genopslag af hvervet, medmindre særlige grunde taler herimod. Ansøgning herom skal indgives til byretspræsidenten tidligst 1 år og 2 måneder og senest 1 år inden udløbet af det meddelte beneficium.

Der henvises i øvrigt til Justitsministeriets cirkulæreskrivelse 9418 af 30. juni 2020 om antagelse af beneficerede advokater.

Ansøgning bedes vedlagt advokatbeskikkelse og andre relevante bilag, herunder et foto af ansøgeren, samt oplysninger om erfaring med straffesager, procedureerfaring og oplysning om møderet for landsret og Højesteret.

Når ansøgningsfristen er udløbet, sender retspræsidenten ved Retten på Bornholm ansøgningerne med sin indstilling til præsidenten for Østre Landsret, der videresender ansøgningerne med sin indstilling til Civilstyrelsen.

Før byretspræsidentens og landsretspræsidentens indstilling sendes til Civilstyrelsen, indhenter byretspræsidenten med samtykke fra de indstillede advokater en udtalelse fra Advokatrådet, Civilstyrelsen og Politidirektøren for Bornholm samt oplysninger fra kriminalregistret.

Ansøgning skal stiles til Civilstyrelsen og sendes til Retten på Bornholm, Damgade 4a, 3700 Rønne – gerne via e-Boks eller sikker mail bornholm@domstol.dk – senest den 25. januar 2021.

Tjenestested
Retten på Bornholm
Damgade 4a
3700 Rønne

Ansøgningsfrist
25. januar 2021

Ansøgning stiles til
Civilstyrelsen

Ansøgning sendes til
Retten på Bornholm
bornholm@domstol.dk
Damgade 4a
3700 Rønne