Gå til sidens indhold

Retten på Bornholm

17 maj 2023

Retten på Bornholm

Ledigt hverv som beneficeret advokat ved Retten på Bornholm

Et hverv som beneficeret advokat ved Retten på Bornholm er ledigt.  Hvervet indebærer pligt til at modtage beskikkelse som offentlig forsvarer og til at udføre sager for parter, der har fri proces, ved Retten på Bornholm og ved Østre Landsret, for så vidt angår sager, der behandles ved landsretten, og som i 1. instans har været behandlet ved eller er henvist fra Retten på Bornholm.

Antagelsen medfører pligt til personligt at give møde i de tildelte sager. Der tilkommer ikke advokaten godtgørelse for rejseudgifter ved møde inden for retskredsen, jf. retsplejelovens § 333, stk. 1, 2. punktum, jf. § 741, stk. 1.

Der lægges afgørende vægt på ansøgerens kvalifikationer, herunder om ansøgeren har erfaring med straffesager og strafferet i øvrigt, om ansøgeren har møderet for landsret, om ansøgeren har procedureerfaring, herunder også fra civile sager, og om ansøgeren har udvist dygtighed og engagement i sit virke som advokat. Der kan endvidere lægges vægt på ansøgerens erfaring med civile – herunder familieretlige – sager. Der lægges desuden vægt på ansøgerens kvalifikationer som procederende advokat. Endvidere kan den geografiske placering af advokatens kontor og advokatens mulighed for at deltage i retskredsens grundlovsvagtordning tillægges betydning ved antagelsen.

Et beneficium meddeles for en periode på 10 år. Et meddelt beneficium forlænges efter ansøgning for en ny 10-årig periode uden genopslag af hvervet, medmindre særlige grunde taler herimod. Se herom nærmere Justitsministeriets cirkulæreskrivelse nr. 9418 af 30. juni 2020 om antagelse af beneficerede advokater ved byretterne og landsretterne.

Når ansøgningsfristen er udløbet, sendes ansøgningerne med byretspræsidentens indstilling til landsretspræsidenten, der videresender ansøgningen til Civilstyrelsen med sin indstilling.

Før byretspræsidentens og vedkommende landsretspræsidents indstilling sendes til Civilstyrelsen, indhenter byretspræsidenten med samtykke fra de indstillede advokater en udtalelse fra Advokatrådet, Civilstyrelsen og vedkommende politidirektør samt oplysninger fra kriminalregisteret.

Før Civilstyrelsen træffer afgørelse i sagen, foretager styrelsen partshøring af ansøgerne til det pågældende beneficium over indstillingerne fra byretspræsidenten og vedkommende landsretspræsident.

Ansøgningen skal stiles til Civilstyrelsen og sendes til Retten på Bornholm – gerne på sikker mail på bornholm@domstol.dk. Ansøgningsfristen udløber den 14. juli 2023.