27 jul 2020

Retten i Esbjerg

En autorisation som bobestyrer ved Retten i Esbjerg er ledig

En autorisation som bobestyrer i medfør af dødsboskifte-lovens § 11, stk. 1, er ledig ved Retten i Esbjerg.

En autorisation som bobestyrer i medfør af dødsboskiftelovens § 11, stk. 1, er ledig ved Retten i Esbjerg.

Autorisationen som bobestyrer er personlig og kan ikke overdrages. Hvervet kan kun søges af advokater, som udøver advokatvirksomhed. Autorisationen medfører pligt til at behandle dødsboer, som skifteretten i medfør af dødsboskifteloven udleverer til behandling ved bobestyrer.

Autorisationen meddeles for en periode på 10 år. En meddelt autorisation forlænges efter ansøgning for en ny 10-årig periode uden genopslag af hvervet, medmindre særlige grunde taler herimod. Ansøgning herom skal indgives til byretspræsidenten tidligst 1 år og 2 måneder og senest 1 år inden udløbet af den meddelte autorisation.

Justitsministeriet har i cirkulæreskrivelse nr. 9419 af 30. juni 2020 om antagelse af autoriserede bobestyrere meddelt, at det afgørende hensyn ved antagelse af en autoriseret bobestyrer er ansøgerens kvalifikationer. Der lægges i den forbindelse vægt på, om ansøgeren har erfaring med skiftebehandling, herunder i særlig grad om ansøgeren har erfaring med behandling af dødsboer, om ansøgeren har gennemgået eller agter at gennemgå et efteruddannelseskursus i dødsbobehandling, og om ansøgeren har udvist dygtighed og engagement i sit hidtidige virke som advokat. Endvidere kan hensynet til den geografiske spredning af bobestyrere i retskredsen tillægges betydning ved antagelsen. Det kan tillægges vægt, om ansøgeren har møderet for landsret. Afgørelsen træffes på baggrund af en samlet vurdering af ansøgerne.

Se i øvrigt Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 808 af 29. juni 2011 om bobestyrere samt bekendtgørelse nr. 1631 af 18. december 2018 og bekendtgørelse nr. 1111 af 3. juni 2020 om ændring af bekendtgørelse om bobestyrere.

Når ansøgningsfristen er udløbet, indhenter Præsidenten ved Retten i Esbjerg med samtykke fra de indstillede advokater udtalelser fra Civilstyrelsen og Advokatrådet, hvorefter ansøgningerne med Præsidentens indstilling sendes til Præsidenten for Vestre Landsret, der videresender ansøgningerne med sin indstilling til Civilstyrelsen.

Civilstyrelsen indhenter med samtykke fra de indstillede advokater oplysninger fra Kriminalregisteret og foretager partshøring af ansøgerne over indstillingerne og oplysninger, inden Civilstyrelsen træffer afgørelse i sagen.

Ansøgningen skal stiles til Civilstyrelsen og sendes til Retten i Esbjerg – gerne på sikker mail adm.esb@domstol.dk

Ansøgningsfristen udløber den 20. august 2020.