Gå til sidens indhold

Retten i Esbjerg

Retten i Esbjerg

Retten i Esbjerg tilbyder retsmægling i alle sager bortset fra straffesager

Retsmægling

Hvis du og din modpart ønsker det, kan I få hjælp fra en retsmægler, der er tilknyttet retten, til at finde frem til en fælles løsning på jeres konflikt. Det hedder retsmægling.

Retsmægling er ofte et godt alternativ til at gennemføre en almindelig retssag.

Retten kan som alternativ til en almindelig hovedforhandling og en dom tilbyde parter at få gratis hjælp fra en professionel retsmægler til at finde en fælles løsning på sagen, som begge kan leve med.

Retsmægleren er enten dommer eller advokat med en særlig uddannelse i mægling.

Du kan se en lille film her, om retsmægling

Hvordan udpeges retsmægleren, og hvilke opgaver har den pågældende?

Retsmægleren udpeges af retten og har til opgave at hjælpe parterne med selv at finde frem til en løsning. Det betyder, at retsmægleren ikke tager parti for nogen af parterne eller træffer afgørelse i konflikten. Retsmægleren hjælper med at få de egentlige årsager til konflikten frem i lyset og skabe en bedre forståelse for parternes forskellige synspunkter.

Retsmægleren hjælper parterne med selv at finde frem til en løsning af konflikten, som i størst mulige omfang tager hensyn til begge parters interesser og behov.

Retsmæglerne ved Retten i Esbjerg er:
Dommer Helle Fløystrup, dommer Gitte Nymand Nielsen, advokat Mette Baungaard Hermann og advokat Carsten Hove.

Hvilke sager er egnede til retsmægling?

Stort set alle sager kan være egnede til retsmægling. Der er dog nogle betingelser, der skal være opfyldt:

  • sagen skal være anlagt som en sag enten ved byretten, landsretten eller Sø- og Handelsretten,
  • parterne i konflikten skal være enige om at prøve retsmægling,
  • retten skal vurdere, at sagen egner sig til retsmægling, og
  • partnerne i konflikten skal frit kunne indgå aftale om det spørgsmål, som konflikten drejer sig om.

Retsmægling tilbydes ikke i Højesteret og heller ikke i straffesager.

Hvordan får jeg tilbudt retsmægling?

Retten kan beslutte at lade en sag overgå til retsmægling, når som helst under retssagens behandling. Typisk rejser retten spørgsmålet om retsmægling over for sagens parter på det forberedende møde. Man kan også selv bede retten om retsmægling ved at skrive til retten via Minretssag.dk.

Hvad er fordelene ved retsmægling?

Retsmægling er ofte en billigere, enklere og hurtigere måde at få afsluttet en konflikt på end ved at gennemføre en traditionel retssag. Når man finder ind til kernen i striden, er det ikke altid en fordel at skulle igennem en retssag, hvor man fører beviser mod hinanden og modtager rettens dom.

En retsmægling tager udgangspunkt i parternes konflikt og fokuserer på, hvorfor man er blevet uenige, og hvordan man bedst kommer videre. I retsmægling har parterne indflydelse både på processen og på resultatet.

Retsmægling gør det lettere for parterne at fortsætte et eventuelt samarbejde, og det giver ofte en mere varig løsning.

Det er erfaringen, at over halvdelen af de sager, der er behandlet ved retsmægling, er blevet afsluttet med en aftale mellem parterne, så det ikke er nødvendigt med en retssag.

Hvordan foregår retsmæglingen?

Retsmægleren fastlægger forløbet sammen med parterne og/eller deres advokater.

Det er frivilligt at deltage i retsmægling, og man kan på et hvilket som helst tidspunkt beslutte, at man ikke ønsker at deltage længere.

Retsmægling foregår som samtaler mellem retsmægleren og parterne. Der holdes ét eller flere retsmæglingsmøder afhængig af behovet. Hvis parterne er enige om det, kan retsmægleren også holde en del af retsmæglingsmødet med parterne hver for sig.

Samtalerne vil oftest foregå i et af rettens lokaler. Hvis retsmægleren er advokat, kan møderne også foregå på advokatens kontor.

Det, der foregår under en retsmægling, er fortroligt medmindre parterne aftaler andet.

Ved retsmægling vil en løsning normalt kunne opnås hurtigere, end hvis sagen skal afgøres ved en dom eller en kendelse.

Hvem kan bruge retsmægling?
En sag kan være egnet til retsmægling, uanset om det drejer sig om private forhold eller erhvervsforhold. Det, der er afgørende, er, at begge parter ønsker at medvirke til retsmægling, og at retten ikke på forhånd mener, at sagen af særlige grunde er uegnet.

Hvad koster det?
Retsmæglerens bistand er gratis, men du skal selv betale salæret til din advokat, medmindre du har fri proces til sagen eller får salæret dækket gennem en retshjælpsforsikring.

Du kan også vælge at deltage i retsmæglingen uden advokat.

Vil du vide mere?
Læs om retsmægling på den fælles side for Danmarks Domstole

Du er velkommen til at kontakte retten, hvis du vil vide mere om retsmægling
Se kontaktoplysninger for Retten i Esbjerg

Sidst opdateret: 11. april 2023

 

Sidst opdateret: 13. april 2023