Gå til sidens indhold

Retten på Færøerne

20 apr 2020

Retten på Færøerne

Dom 28. oktober 2011

Betinget fængselsstraf i 30 dage og en bøde på 28.000 kr.

D O M

 

afsagt den 28. oktober 2011
Rettens nr. 1-140/2011
Politiets nr. 56P6-96150-00069-10

Anklagemyndigheden
mod
T
født den (…)
boende (…)

Anklageskrift Landfogeden på Færøerne er modtaget den 18. februar 2011.
T er tiltalt for overtrædelse af

1.

færdselslovens § 16, stk. 1 - spirituskørsel - ved den 17. oktober 2010 ca. kl. 04.05 at have ført varevogn (…) i området på og omkring Heimasandsvegur, Sandur, efter at have indtaget spiritus i et sådant omfang, at alkoholkoncentrationen i blodet under eller efter kørslen oversteg 0,20 promille.

2.

straffelovens § 119, stk. 1, tildels straffelovens § 266 - ved kort tid efter det i forhold 1 passerede, på Miðgøta 13, Sandur, i anledning af, at polititjenestemændene Pól Klementsen og Høgni í Dali havde indbragt tiltalte til blodprøveudtagning hos vagtlæge Petur Højgaard, hvor tiltalte nægtede at medvirke til prøven, at have truet med, at han ville sejle polititjenestemændene ned, ligesom han truede med, at han ville skyde Klementsen og Højgaard med et gevær.

 Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om bøde og fængselsstraf.

Anklagemyndigheden har endvidere påstået, at tiltalte skal frakendes retten til at føre motordrevet køretøj, hvortil der kræves kørekort, dog ikke knallert, og at frakendelsen skal ske ubetinget, jf. færd­selslovens § 59.

Tiltalte har erkendt sig skyldig i forhold 1, idet dog bemærkes, at han under sagen har forklaret, at han ikke kan huske, at han skal have kørt bil.

Tiltalte har ikke taget stilling til skyldsspørgsmålet i forhold 2.

Der er under sagen afgivet forklaring af tiltalte og vidnerne Høgni í Dali, Pól Klementsen, Ronja Petersen og Petur Højgaard.

Forklaringerne fremgår af retsbogen.

Der blev den 17. oktober 2010, kl. 05.10, udtaget en blodprøve fra tiltalte. I blod­prøven blev der fundet en mindsteværdi på 1,99 promille alkohol.

Der er af Kriminalforsorgen foretaget en undersøgelse af tiltaltes personlige forhold.

Tiltaltes kørekort har været inddraget af politiet siden den 15. november 2010.

Tiltalte er ikke tidligere straffet.

Rettens bemærkninger:
Det lægges i forhold 2 efter Petur Højgaards forklaring til grund, at truslen om at ville sejle polititjenestemændene ned primært var rettet mod Høgni í Dali, mens truslen om at skyde var rettet mod Pól Klementsen.

I øvrigt findes det efter de afgivne forklaringer, der understøttes af sagens oplysninger bevist, at tiltalte i begge forhold er skyldig i overensstemmelse med anklageskriftet.

Straffen fastsættes til fængsel i 30 dage og en bøde på 28.000 kr., jf. færdselslovens § 58, stk. 1, jf. § 16, stk. 1 og straffelovens § 119, stk. 1, jf. til dels straffelovens § 266.

Den idømte frihedsstraf skal ikke fuldbyrdes, hvis tiltalte overholder de betingelser, der er angivet nedenfor, jf. straffelovens § 56, stk. 2.

Tiltalte skal herunder udføre samfundstjeneste i 30 timer, jf. straffelovens § 62.

Retten har i forhold 2, foruden tiltaltes gode personlige forhold, lagt vægt på, at polititjeneste­mændene har opfattet udtalelserne som fremsat i frustration, henholdsvis - uanset udtalelserne var egnede til at fremkalde frygt, jf. straf­felovens § 119, stk. 1, jf. § 266 - ikke umiddelbart følte udtalelserne som nogen trussel.

Tiltaltes frakendes retten til at føre motordrevet køretøj, hvortil der kræves kørekort, dog ikke knallert, i 3 år fra den 15. november 2010, jf. færdselslovens § 59, jf. § 59 b.

 

Thi kendes for ret:

Tiltalte, T, skal straffes med fængsel i 30 dage og en bøde på 28.000 kr.
Forvandlingsstraffen for bøden er fængsel i 14 dage.
Den idømte frihedsstraf skal ikke fuldbyrdes, hvis tiltalte overholder føl­gende betingelser:

 1)    Tiltalte skal inden for en længstetid på 6 måneder udføre ulønnet   samfundstjeneste i 30 timer.

 2)    Tiltalte må ikke begå noget strafbart i en prøvetid på 1 år fra endelig dom.

3)    Tiltalte skal være under tilsyn af Kriminalforsorgen i prøvetiden.

Tiltalte frakendes retten til at føre motordrevet kø­retøj, hvortil der kræves kørekort, dog ikke knallert, i 3 år fra den 15. november 2010.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.