Gå til sidens indhold

Retten på Færøerne

11 mar 2020

Retten på Færøerne

Dom 22.februar 2011

Fængelsstraff i 1 år, for brud på § 1, stk. 2, i anordning nr. 347 af 21. december 1956 for Færøerne om euforiserende stoffer med senere ændringer, jf. sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 698 af 31. august 1993 § 2 og § 3, jf. liste A, nr. 1

D O M

 Afsagt den 22. februar 2011

(…)

Anklagemyndigheden
mod
T
født den (…)
boende (…)

Anklageskrift fra Landfogeden på Færøerne er modtaget den 10. februar 2011.

T er tiltalt for overtrædelse af

§ 1, stk. 2, i anordning nr. 347 af 21. december 1956 for Færøerne om euforiserende stoffer med senere ændringer, jf. sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 698 af 31. august 1993 § 2 og § 3, jf. liste A, nr. 1 - ved i perioden maj 2010 til 17. januar 2011 forskellige steder i Klaksvík og Tórshavn, med henblik på videresalg eller videreoverdragelse, ca. 20 gange at have købt i alt 1 kg hash, idet tiltalte hver gang købte mellem 30 og 116 gram hash af NN, hvis sag behandles særskilt.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om fængselsstraf.

Tiltalte har erkendt sig skyldig. 

Der er under sagen afgivet forklaring af tiltalte. Forklaringen fremgår af retsbogen.

Tiltalte er tidligere straffet, senest: 

ved   
Færøernes rets dom af 22. januar 2010 for overtrædelse af straffelovens § 291, stk. 1, § 244, jf. § 247, med fængsel i 10 måneder, hvilken dom blev gjort betinget med en prøvetid på 2 år med vilkår om, at tiltalte ikke begår strafbart forhold i prøvetiden, at tiltalte i prø­vetiden undergiver sig tilsyn af Kriminalforsorgen, og herunder følger tilsynsmyndighedens eventuelle bestemmelse om ophold, arbejde og behandling mod misbrug af alkohol.

Rettens bemærkninger:
Tiltalte har uden forbehold erkendt sig skyldig. Tilståelsen støttes af de op­lysninger, der i øvrigt foreligger. Det er derfor bevist, at tiltalte er skyldig.

Straffen fastsættes efter § 3, stk. 1, jf. § 1, stk. 2 i anordning nr. 347 af 21. december 1956 for Færøerne om euforiserende stoffer med senere ænd­ringer, jf. sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 698 af 31. august 1993 § 2 og § 3, jf. liste A, nr. 1, således, at tiltalte i medfør af straffelovens § 61, stk. 2, som fællesstraf, der tillige omfatter straffen i den betingede dom af 22. januar 2010, idømmes fængsel i 1 år. 

2 måneder af straffen skal fuldbyrdes nu. 

Fuldbyrdelsen af reststraffen udsættes som angivet nedenfor, jf. straf­fe­lo­vens § 58. stk. 1.

 

T H I   K E N D E S   F O R   R E T:

Tiltalte, T, straffes med en fællesstraf på fængsel i 1 år.

2 måneder af straffen skal fuldbyrdes nu.

Fuldbyrdelsen af reststraffen udsættes og bortfalder efter forløbet af en prø­vetid på 2 år fra i dag, på betingelse af

at     tiltalte ikke begår strafbart forhold i prøvetiden,

at     tiltalte i prøvetiden undergiver sig tilsyn af Kriminalforsorgen, og herunder følger tilsynsmyndighedens eventuelle bestemmelse om op­hold, arbejde og behandling mod misbrug af alkohol.