Gå til sidens indhold

Grønlands Domstole

21 apr 2022

Grønlands Domstole

Ledige beneficier i Grønland

Beneficerede advokater i Grønland

Fire advokater skal antages til at udføre sager for parter, der har fri proces, eller parter der i øvrigt beskikkes en advokat eller rettergangsfuldmægtig efter reglerne i retsplejeloven, og til beskikkelse som offentlig forsvarer, herunder som udenretlig rådgiver og stedlig medhjælper i kriminalsager ved kredsretterne og Retten i Grønland samt ved Grønlands Landsret for så vidt angår sager, der behandles ved landsretten, og som i 1. instans har været behandlet ved eller er henvist fra kredsretterne eller Retten i Grønland.

Antagelsen omfatter tillige sager for Højesteret, når den beneficerede advokat har møderet for denne domstol.

Antagelsen medfører pligt til personligt at give møde i de tildelte sager. Beneficerede advokater har pligt til at yde offentlig retshjælp. Rejseudgifter godtgøres efter reglerne i retsplejelovens § 324, stk. 2 og § 261, stk. 1 og stk. 2.

Kriterierne for at blive antaget som beneficeret advokat fremgår af Justitsministeriets cirkulæreskrivelse nr. 9418 af 30. juni 2020. Det følger heraf:

”Det afgørende hensyn ved antagelse af en beneficeret advokat er ansøgerens kvalifikationer. Der lægges i den forbindelse vægt på, om ansøgeren har erfaring med straffesager eller strafferet i øvrigt, om ansøgeren har møderet for landsret, om ansøgeren har procedureerfaring, herunder også fra civile sager, og om ansøgeren har udvist dygtighed og engagement i sit virke som advokat. Der kan desuden lægges vægt på ansøgerens erfaring med civile – herunder familieretlige – sager. I øvrigt lægges der vægt på ansøgerens kvalifikationer som procederende advokat, således som disse kvalifikationer fremstår for de pågældende retter. Desuden kan hensynet til den geografiske spredning af advokater i retskredsen tillægges betydning ved antagelsen. Endvidere kan hensynet til retssagernes hurtige afvikling tillægges betydning, så ansøgere, der ikke er beneficeret i en anden retskreds, foretrækkes til hvervet.”

Afgørelsen træffes på baggrund af en samlet vurdering af ansøgeren.

Ansøgning bedes bilagt advokatbeskikkelse og andre relevante bilag samt oplysninger om erfaring med straffesager, procedureerfaring og møderet for overordnede retsinstanser.

Når ansøgningsfristen er udløbet, sender den administrerende dommer ved Retten i Grønland ansøgningen med sin indstilling til landsdommeren i Grønland, der videresender ansøgningen med sin indstilling til Civilstyrelsen.

Før styrelsen træffer endelig afgørelse, vil der – med ansøgernes samtykke – blive indhentet udtalelser fra Advokatrådet, Civilstyrelsen og fra Politimesteren i Grønland samt fra kriminalregisteret.

Fremkommer disse myndigheder ikke med oplysninger under høringen, der taler imod antagelse af de indstillede advokater, træffer Civilstyrelsen herefter afgørelse i antagelsessagen efter en samlet vurdering af ansøgerne, idet styrelsen som altovervejende hovedregel følger indstillingerne fra den administrerende dommer og landsdommeren.

Antagelsen som beneficeret advokat meddeles for en periode på 10 år. Det er muligt at søge om forlængelse.

Stillingen søges online via vores rekrutteringssystem ved at trykke på linket nedenfor.

Bemærk, at stillingerne kun kan besættes af advokater med fast kontor i Grønland. 

https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=5001&ProjectId=155431&DepartmentId=9629&MediaId=5&IsAdPreviewRequest=true&AdvertisementId=116651

Ansøgningen skal være modtaget i rekrutteringssystemet senest den 23. maj 2022.