Gå til sidens indhold

Grønlands Domstole

Grønlands Domstole

Grønlands Domstole er en del af det danske riges domstole.

Her præsenteres mål og værdier for Grønlands Domstole.

Domstolenes rolle og opgave

Domstolene værner om vores demokrati, retssamfund og den enkeltes retssikkerhed.

Domstolenes opgaver er fastlagt i grundloven og anden lovgivning.

Domstolene pålægger foranstaltninger og afgør tvister mellem personer, virksomheder og myndigheder. Domstolene afgør spørgsmål om lovligheden af, hvad myndighederne foretager sig, og spørgsmål om lovgivningens overensstemmelse med grundloven og internationale forpligtelser. Det er også domstolene, som afgør fogedsager, skiftesager og står for registrering (tinglysning). 

Med grundlovens ord: Domstolene har den dømmende magt.

Domstolen skal sikre alle lighed for loven og beskytte den enkelte mod magtmisbrug. Efter grundloven er dommerne derfor uafhængige – de skal ved afgørelsen af sagerne kunne rette sig efter loven og være upartiske. De skal ikke lade sig styre af politiske interesser eller andre uvedkommende interesser.

Vision

Domstolene arbejder tidssvarende og professionelt for ret og retfærdighed ved at træffe rigtige afgørelser til rette tid – afgørelser, som er velbegrundede og til at forstå. På den måde gør vi os fortjent til befolkningens tillid og respekt.

 

 

Værdier

Domstolene er båret af stærke værdier, som vi hver dag i alle sammenhænge gør vores bedste for at leve op til både eksternt og internt.

ANSVARLIGHED

Domstolene skal træffe rigtige, velbegrundede og forståelige beslutninger i rette tid. Vi skal derfor have de nødvendige faglige og menneskelige kompetencer til at løse opgaverne med højest mulig kvalitet og effektivitet.

Alle ved domstolene har et fælles ansvar både for den enkelte rets resultater og for helheden. Derfor deler vi viden, og vi udvikler og udbreder bedste praksis.

RESPEKTFULD BEHANDLING

Vi behandler alle ordentligt og med respekt. Vi viser forståelse for den enkeltes situation og baggrund, og vi har respekt for forskellighed. Vi udtrykker os forståeligt i skrift og tale.

TROVÆRDIGHED

Ved domstolene arbejder vi efter loven og er troværdige. Vi lader os ikke påvirke af uvedkommende hensyn. Vi er upartiske og neutrale, og vi er bevidste om, at vi til hver en tid skal fremstå sådan.

ÅBENHED OG LYDHØRHED

Domstolene skal være åbne og tilgængelige for alle. Vi samarbejder med hinanden og med vores brugere med respekt for de rammer, der gælder for domstolene. Vi arbejder for, at domstolene som organisation og arbejdsplads udvikler sig tidssvarende.

Mål og strategiske temaer

Domstolene værner om vores demokrati, retssamfund og den enkeltes retssikkerhed. Domstolenes opgaver er fastlagt i grundloven og anden lovgivning.

Domstolene skal sikre alle lighed for loven og beskytte den enkelte mod magtmisbrug. Efter grundloven er dommerne derfor uafhængige – de skal ved afgørelsen af sagerne kun rette sig efter loven og være upartiske. De skal ikke lade sig styre af politiske eller andre uvedkommende interesser. Med grundlovens ord: Domstolene har den dømmende magt.

Der er opstillet fire mål for Danmarks Domstole i perioden 2019-2022, som er et udtryk for den retning, domstolene gerne vil arbejde i, og som udgør pejlemærker for de områder, hvor domstolene har ambitioner om særligt at udvikle sig.

De strategiske temaer udtrykker et samlet prioriteret fokus på en problemstilling eller en forandring, som ønskes skabt med afsæt i de fire mål.

Målene for 2019-2022, læs længere nede

 

Brugerfokus

Domstolene værner om vores demokrati, retssamfund og den enkeltes retssikkerhed. For at kunne leve op til dette skal domstolene fortsat være i stand til at skabe værdi for brugerne og samfundet. Samfundet udvikler sig – bl.a. som følge af den teknologiske udvikling – med stadig større hastighed og for fortsat at kunne imødekomme borgeres og virksomheders krav og forventninger, er brugerfokus et væsentligt område for domstolene at arbejde med over de kommende år.

Domstolene vil understøtte realiseringen af målet om brugerfokus ved bl.a. at kommunikere tidssvarende og ved at arbejde med domstolenes kultur, så det naturlige afsæt i domstolenes arbejde med de daglige opgaver og med forandringer i højere grad bliver, hvordan brugernes og samfundets ønsker, forventninger og behov kan tilgodeses.

Det er forventningen, at dette mål vil bidrage til at styrke de ydelser, rammer og processer, som domstolene stiller til rådighed, og derved vil forbedre værdien af mødet med domstolssystemet for brugerne. På denne måde kan domstolene fortsat arbejde tidssvarende og professionelt for ret og retfærdighed.

Korte sagsbehandlingstider

Når borgere og virksomheder møder domstolene, er der typisk tale om en situation, som har stor betydning for ens liv og fremtidige muligheder, og hvor det derfor er afgørende, at man får en afgørelse i rette tid. Korte sagsbehandlingstider er således væsentlige for at sikre borgernes retssikkerhed og oplevede retfærdighed.

På straffesagsområdet er en del af sagsbehandlingstiderne politisk fastsatte, hvorimod dette ikke er tilfældet for de øvrige sager. Det betyder dog ikke, at sagsbehandlingstiden for f.eks. civile sager ikke også har afgørende betydning for domstolenes evne til at tilvejebringe ret og retfærdighed til borgere og virksomheder i Danmark.

Domstolene vil understøtte realiseringen af målet om korte sagsbehandlingstider ved bl.a. fortsat at have fokus på at optimere og udvikle sagsgange, herunder gennem et fortsat samarbejde i straffesagskæden og ved en yderligere digitalisering af sagsbehandlingen.

Der vil fortsat blive formuleret konkrete mål for sagsbehandlingstiderne i strategiperioden. Sagsbehandlingstiderne vil fremgå af den årlige handlingsplan.

Ensartethed

Ensartethed har betydning for oplevelsen af retssikkerhed. Borgere og virksomheder skal behandles på en ensartet måde, og det har praktisk betydning for brugere af flere retter, at opgaveløsningen tilrettelægges ensartet på tværs af retterne, så der fortsat er – og i højere grad skabes – forudsigelighed for brugerne. En større ensartethed vil kunne medvirke til at fastholde befolkningens tillid til domstolene.

Domstolene vil understøtte realiseringen af målet om større ensartethed ved bl.a. i højere grad at dele viden på tværs af retterne, igangsætte initiativer, som understøtter bedste praksis, øge brugen af fælles it-systemer og skabe flere fælles løsninger på tværs af retterne.

Kvalitet og effektivitet

Danmarks Domstole skal være i stand til at løse sine opgaver effektivt, både nu og i fremtiden, samtidig med, at domstolene skal fastholde et højt kvalitetsniveau i opgaveløsningen. Det er derfor vigtigt, at der findes den rette balance mellem kvalitet og effektivitet, hvor der træffes rigtige afgørelser i rette tid ved bedst mulig anvendelse af ressourcer. Det stiller en række krav til Danmarks Domstole som organisation.

Domstolene vil understøtte realiseringen af målet om kvalitet og effektivitet ved bl.a. at tiltrække, fastholde og udvikle de rette kompetencer blandt ledere og medarbejdere og have en stabil og fremtidssikret drift, herunder it-understøttelse. Samtidig skal Danmarks Domstole have en klar og effektiv governancestruktur for drift og udvikling og udvikle fælles løsninger, hvor det giver mening og kan skabe en effektiv opgaveløsning.

Sidst opdateret: 01. september 2022