Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

Grønlands Landsret

Erstatningsnævnet kan give dig erstatning, hvis du eller dine pårørende er blevet udsat for personfarlig kriminalitet.

"Det Grønlandske Nævn vedrørende Erstatning fra Staten til Ofre for Forbrydelser" kaldes i daglig tale "Erstatningsnævnet".

Erstatningsnævnet behandler ansøgninger om erstatning i henhold til erstatningsloven.

Erstatningsnævnet kan give dig erstatning, hvis du eller dine pårørende er blevet udsat for personfarlig kriminalitet.

Det vil sige, at I er kommet fysisk eller psykisk til skade på grund af en kriminel handling.

Hvordan søger jeg erstatning?

For at få erstatning skal du udfylde et ansøgningsskema og aflevere det til politiet på det sted, hvor forbrydelsen er begået. Ansøgningsskemaet får du også hos politiet.

Du kan også finde ansøgningsskema her

I hvilke situationer kan jeg søge erstatning?

For at få erstatning, skal disse betingelser normalt være opfyldt

  • skaden skal være sket ved en overtrædelse af kriminalloven
  • der skal være personskade (altså ikke udelukkende ødelagte ting)
  • forbrydelsen skal være anmeldt til politiet inden 72 timer
  • der skal være fremsat krav om erstatning i kriminalsagen mod skadevolderen, hvis sagen har været i retten
  • at man har fremsat krav over for Erstatningsnævnet senest 2 år, efter forbrydelsen er begået eller dommen er afsagt.

Hvilke oplysninger skal Nævnet bruge

Når Erstatningsnævnet behandler din ansøgning om erstatning kan Nævnet have brug for (flere) oplysninger fra dig for at kunne vurdere, om du kan få godtgørelse eller erstatning.

Har du søgt om godtgørelse for svie og smerte eller varigt mén, har Nævnet brug for at oplysninger om hvor mange dage, du har været syg eller har haft smerter. Disse oplysninger er vigtige, fordi godtgørelse for svie og smerte betales pr. dag, du har været syg eller har været i behandling.

Hvis du har haft et kompliceret behandlingsforløb, eller hvis du har mén efter episoden efter mere end ½ år, kan Nævnet indhente oplysninger fra din læge for at få en lægefaglig beskrivelse af din behandling eller tilstand. Hvis du har varige mén efter episoden, kan Nævnet forelægge din sag for Center for Arbejdsskader, som vurderer, om dine mén er så alvorlige, at du har krav på godtgørelse.

Det er vigtigt, at du medvirker til disse undersøgelser, fordi lægeerklæringerne indgår i nævnets vurdering af din sag, og de kan være afgørende for, om du kan få godtgørelse.

Har du søgt om erstatning for mistet indtægt skal du sende oplysninger om, hvor meget du har mistet i indtægt samt dokumentation for, at du har været sygemeldt. Dokumentationen kan være en erklæring fra din arbejdsgiver, som oplyser, hvilke dage du har været sygemeldt og hvilket beløb du er blevet trukket i løn som følge af sygemeldingen.

Er dine evne til at arbejde varigt blevet dårligere efter episoden, kan Nævnet forelægge sagen for Center for Arbejdsskader, som vurderer, om din arbejdsevne er så forringet, at du har krav på erstatning for en varigt nedsat mulighed for at skaffe dig en indtægt.

Har du søgt om erstatning for ødelagte ting, f.eks. ødelagt mobiltelefon, beklædning eller briller skal nævnet bruge oplysninger om værdien af de ødelagte ting. Oplysningerne kan være kvitteringer for købet, fotos eller lignende. Hvis du ikke har en kvittering, skal du oplyse, hvornår genstanden er købt, om den var i god stand forud for hændelsen, og hvad den har kostet. 

Årsagen til, at Nævnet eventuelt beder om flere oplysninger, er, at nævnet skal have så dækkende og aktuelle oplysninger som muligt, når Nævnet skal træffe afgørelse på et tilstrækkeligt oplyst grundlag. Du vil typisk få en frist på 2 måneder til at besvare nævnets brev.

Hvis du ikke besvarer nævnets brev, skal du være opmærksom på, at dette kan have betydning for din eventuelle erstatning.

 

Sagsbehandlingstiden

Erstatningsnævnet har behandler sagerne på forskellige måder.

Er det beløb, der skal udbetales fastslået i en dom og er beløbet 10.000 kr. eller mindre, kan Erstatningsnævnets formand træffe afgørelse i sagen. Disse sager skal ikke vente på et møde i Nævnet og kan derfor behandles hurtigere.

I sager, hvor det samlede erstatningskrav ikke er så stort, kan sagen behandles med mindre dokumentation for kravet. Grænsen for, hvor højt et erstatningskrav, der kan behandles med mindre krav om dokumentation stiger hvert år. I 2022 udgør beløbet 3.500 kr.

I sager, hvor dit krav er fastslået i en dom, er Erstatningsnævnet som udgangspunkt forpligtede til at følge dommen. Sagsbehandlingen af disse sager er som regel kortere, fordi de oplysninger, Nævnet skal bruge, står i dommen. Har skadevolderen accepteret at betale et højere beløb end det beløb, der er tilkendt i lignende sager, vil Erstatningsnævnet tilkende det beløb, der normalt tilkendes i stedet for det beløb, som skadevolder selv har accepteret at betale. Har kredsretten tilkendt et beløb, der er højere end det, der er tilkendt i lignende sager, kan Erstatningsnævnet anmode Justitsministeriet om tilladelse til at anke kredsrettens dom.

De fleste sager, der behandles i Erstatningsnævnet, skal behandles på møder med tre nævnsmedlemmer. Erstatningsnævnet plejer at få mellem 250 og 270 sager om året og selv om Nævnet forsøger at holde møde hver måned, er den gennemsnitlige og forventede sagsbehandlingstid på mellem 10 og 12 måneder fra Erstatningsnævnet modtager sagen.

Sagerne behandles som udgangspunkt i den rækkefølge, hvori de modtages, og der foregår konstant en løbende sagsbehandling i Erstatningsnævnet. Du bliver orienteret så snart din sag er afgjort, og du opfordres derfor til ikke at kontakte Erstatningsnævnet med spørgsmål om, hvornår din sag er afgjort.

Udbetaling af godtgørelse og erstatning

Grønlands Politi står for udbetaling af det beløb, du har fået tilkendt.

Når Erstatningsnævnet har truffet afgørelse i sagen, sendes afgørelsen til både dig og Grønlands Politi.

For at du kan få udbetalt beløbet, skal du sende oplysninger om din bankkonto med videre til politiet. I den afgørelse, du får fra Erstatningsnævnet, kan du blandt andet læse, hvilke oplysninger politiet har brug for og hvor du skal sende oplysningerne hen.  

 

 

Kan jeg få erstatning selvom gerningsmanden er ukendt?

Ja, du kan få erstatning, selv om gerningsmanden er ukendt eller ikke kan findes.

Kan jeg få erstatning, selvom gerningsmanden ikke kan dømmes?

Ja, du kan godt få erstatning, selv om gerningsmanden ikke kan dømmes. Det kan fx være en situation, hvor vedkommende er under 15 år eller utilregnelig (fx sindssyg).

Årsberetninger

Kompendium 2022

Offererstatningsloven

Sidst opdateret: 21. februar 2022