Retten i Helsingør

02 apr 2020

Retten i Helsingør

Domsresumé

Fredensborg Kommune var ikke berettiget til at ophæve kontrakt om plejecenter.

Det var uberettiget, da Fredensborg Kommune i januar 2017 ophævede kontrakten med Boligselskabet VIBO om at opføre et nyt pleje- og rehabiliteringscenter.

Sagen kort fortalt
Boligselskabet VIBO indgik i sommeren 2016 kontrakt med Fredensborg Kommune om at opføre et pleje- og rehabiliteringscenter. (VIBO blev i den forbindelse rådgivet af RUBOW arkitekter og BDO Consulting.) Under den nærmere planlægning af opgaven blev Fredensborg Kommune i december 2016 orienteret om, at det ikke var muligt at overholde de godkendte budgetrammer, og at budgetoverskridelsen var på ca. 18 mio. kr. ekskl. moms. Der blev afholdt flere møder mellem parterne, hvor spørgsmålet blev behandlet, og det blev drøftet, om samarbejdet skulle ophøre, om kommunen kunne skaffe flere penge til projektet, eller om der skulle foretages besparelser. Undervejs i dette arbejde redegjorde VIBO for mulighederne for at foretage ændringer i projektet, og kommunen tog disse forslag til efterretning og bad VIBO fortsætte en proces med et revideret projektforslag. Den 30. januar 2017 besluttede Fredensborg Kommunes byråd at ophæve kontrakten.

Boligselskabet VIBO, som har anlagt sagen, har krævet, at Fredensborg Kommune skal betale et beløb på ca. 13 mio. kr. i erstatning for det tab, VIBO har lidt som følge af ophævelsen af kontrakten.

Fredensborg Kommune har afvist at skulle betale erstatning under henvisning til, at kommunen var berettiget til at ophæve kontrakten.

Sagens udfald
Retten fastslog, at kommunens administration havde forpligtet sig over for Bolig­selskabet VIBO til at gennemføre en proces, der kunne afklare, om projektet kunne og skulle gennemføres. Processen var ikke tilendebragt, og kommunen havde ikke sikret sig fuld afklaring af de økonomiske konsekvenser for kommunen. Det var derfor uberettiget, at Fredensborg Kommunes byråd den 30. januar 2017 uden videre besluttede at ophæve kontrakten med VIBO.

Retten tog alene stilling til spørgsmålet, om ophævelsen af kontrakten var uberettiget. Sagen skal derfor fortsætte med henblik på afklaring af en række erstatningskrav, som parterne har gjort gældende overfor hinanden.

Sagen blev behandlet af tre dommere, og dommerne var enige om sagens udfald.

Afgørelsesdato
Afgørelsen blev truffet af Retten i Helsingør den 2. april 2020. Rettens sagsnr.: BS-10148/2018-HEL.