Gå til sidens indhold

Retten i Herning

03 feb 2016

Retten i Herning

Krav fra krigsveteran mod Forsvarsministeriet var forældet

Retten i Herning har den 2. februar 2016 frifundet Forsvarsministeriet for et krav, en krigsveteran udsendt til Bosnien i 1996 havde rejst. Retten fandt, at kravet var forældet.

Rettens præmisser var følgende:

[Sagsøgers] krav er et erstatningskrav, der relaterer sig til, at han fra den 10. maj til august 1996 var udstationeret som soldat i Bosnien.

Afgørende for, om kravet fortsat bestod ved sagens anlæg den 28. februar 2014, er derfor, hvorvidt der er indtrådt forældelse jf. § 1, nr. 5, jf. § 2 og § 3 i lov nr. 274 af 22. december 1908 om forældelse af visse fordringer, idet arbejdsskadesikringslovens § 36, der trådte i kraft den 1. januar 2008, ikke finder anvendelse i nærværende sag jf. samme lovs § 48, stk. 1.

Forældelsesfristen regnes som udgangspunkt jf. § 2 i 1908-loven fra det tidspunkt, hvor fordringshaveren kunne kræve fordringen betalt. Det vil sige fra den påståede skades indtræden. For [sagsøgers] vedkommende må den påståede skade anses for indtrådt senest på tidspunktet for hjemsendelse fra Bosnien - eller i august 1996. Det må imidlertid lægges til grund, at [sagsøger] ved hjemsendelsen var i utilregnelig uvidenhed om sit mulige krav og derfor var ude af stand til at gøre det gældende. Spørgsmålet er derfor, hvornår [sagsøger] var eller ved sædvanlig agtpågivenhed ville have været i stand til at gøre sit nu påståede krav gældende overfor sagsøgte jf. § 3 if. i 1908-loven.

[Sagsøger] led allerede i løbet af det sidste halve år af 1996 indtægtstab som følge af langvarige sygemeldinger. Ligeledes allerede i løbet af efteråret 1996 og i januar 1997 blev det antydet, at [sagsøgers] sygdom skyldtes, at han led af PTSD, der relaterede sig til hans oplevelser i Bosnien. Af journalark af 2. juni 1997 fra …, fremgår det blandt andet:

 "Diagnose DF 43.1 posttraumatisk belastningsreaktion."

 Den endelige diagnose må derfor anses for fastlagt senest den 2. juni 1997. [Sagsøger] findes derfor også senest fra dette tidspunkt ved sædvanlig agtpågivenhed at have været i stand til at kræve sit påståede erstatningskrav betalt. Da det sagsanlæg, der herefter skulle afbryde forældelsen, først er sket ved indlevering af stævning til retten den 28. februar 2014, er [sagsøgers] påståede erstatningskrav forældet jf. § 1, nr. 5, jf. § 3 if. i 1908-loven. Sagsøgte frifindes derfor allerede af den grund for de af [sagsøger] nedlagte påstande. Retten finder således hverken anledning til at tage stilling til, hvorvidt sagsøgte har udvist culpøs adfærd eller til størrelsen af det påståede erstatningskrav.

Forsvarsministeriet blev derudover tilkendt 45.000 kr. i sagsomkostninger.

Sagen blev behandlet under medvirken af 3 juridiske dommere under j.nr. BS 4-210/2014