Gå til sidens indhold

Retten i Herning

12 okt 2017

Retten i Herning

Blufærdighedskrænkelse overfor en kvindelig misbrugsbehandler

Dom i nævningesag af 12. oktober 2017

Et enigt nævningeting fandt en 54-årig mand skyldig i blufærdighedskrænkelse overfor en kvindelig misbrugsbehandler i et fængsel ved at overgive og sende breve til hende med seksuelt indhold. Den tiltalte afsonede på gerningstidspunktet en længerevarende dom for grov vold i fængslet og havde mange år tidligere også afsonet en dom for drab. Efter gerningstidspunktet blev tiltalte sindssyg og overført til afsoning i en psykiatrisk afdeling, hvor han stadig afsoner indtil den 4. november 2017.
 
Anklagemyndigheden havde påstået tiltalte idømt fængselsstraf og anbragt i psykiatrisk afdeling indtil fuldbyrdelse af straffen kunne finde sted, hvilket var baggrunden for, at sagen blev behandlet som en nævningesag. Anklagemyndigheden henviste til en anbefaling herom fra Retslægerådet.
 
Forsvareren påstod strafbortfald som følge af den efterfølgende sindssyge, og at der ikke skulle idømmes nogen foranstaltningsdom.
 
Flertallet i nævningetinget fandt, at tiltalte skulle idømmes 30 dages fængsel, mens et mindretal stemte for, at straffen skulle bortfalde. Nævningetinget var endvidere enige om, at tiltalte, indtil straffen kunne fuldbyrdes, skulle idømmes psykiatrisk behandling i psykiatrisk hospital med mulighed for udskrivning og tilsyn af kriminalforsorgen men fandt ud fra proportionalitetshensyn, at han ikke skulle anbringes i psykiatrisk hospital.
 
Tiltalte ankede sanktionen med påstand om strafbortfald og ingen foranstaltning.
 
Anklagemyndigheden begærede tiltalte, som ikke hidtil havde været varetægtsfængslet, varetægtsfængslet i surrogat i psykiatrisk afdeling under anke med henvisning til gentagelsesrisikoen. De juridiske dommere afslog dette.
 
SS 2122/2017