Gå til sidens indhold

Retten i Herning

07 jul 2017

Retten i Herning

Vold og røveri

36-årig mand dømt for blandt andet vold og røveri, straffet med 1 ½ års fængsel og udvist med indrejseforbud i 12 år.

Retten i Herning har den 27. juni 2017 afsagt dom en straffesag, hvor tiltalte blev fundet skyldig i vold, røveri og flere andre mindre alvorlige lovovertrædelser, først og fremmest tyveri. Retten fastsatte straffen til fængsel i 1 år og 6 måneder, der omfattede en reststraf på 62 dages fængsel i henhold til en prøveløsladelse af 20. december 2016. Anklagemyndigheden fik desuden medhold i at tiltalte, der var indrejst i Danmark som 12-årig, men var betinget udvist 3 gange før, nu skulle udvises efter afsoning med 12 års indrejseforbud, idet det ikke med sikkerhed er i strid med Danmarks Internationale forpligtelser, først og fremmest i henhold til Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 8 om retten til familieliv. Rettens begrundelse for at udvise tiltalte lyder således: 
 
Udvisning
 
Tiltalte er fundet skyldig i vold mod en person, som han tilfældigt mødte i nattelivet. Denne person, der ikke havde givet tiltalte noget påskud til at begå vold, pådrog sig brud på kæben, der krævede operation. Tiltalte begik volden lidt mere end 3 måneder, efter at han senest var blevet udvist betinget. På det tidspunkt havde han endnu ikke afsonet straffen i henhold til den dom, hvor han sidst var betinget udvist. Endvidere er tiltalte fundet skyldig at have begået røveri i hjemmet ved brug af trusler over for en folkepensionist, der var skrøbelig i hvert fald fysisk. Dette begik tiltalte præcis 2 måneder, efter at han var prøveløsladt fra afsoning af straffen i henhold til den dom, hvor han sidst var udvist betinget.
 
Siden 2006 er tiltalte straffet mange for navnlig berigelseskriminalitet, herunder røveri. Han er straffet med bøde, betinget og ubetinget fængsel. Den samlede længde af de ubetingede fængselsstraffe er ifølge oplysningerne i udtalelsen fra Udlændingestyrelsen, der hviler på oplysninger fra anklagemyndigheden, 2 år, 7 måned og 9 dage.
 
Dette indebærer, at tiltalte kan udvises, jf. udlændingelovens § 22, nr. 6.
 
Udvisning skal ske, medmindre dette med sikkerhed vil være i strid med Danmarks Internationale forpligtelser, jf. udlændingelovens § 26, stk.2. Spørgsmålet er, om udvisning vil være i strid med Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 8.
 
Tiltalte er ugift, men har en kæreste, som han har haft gennem flere år. Han har ingen børn, men oplyser at have et nært forhold til kærestens børn på 5 og 7 år. Han har en onkel, der bor her i landet. Udvisning vil derfor være et indgreb i hans privatliv, jf. artikel 8, stk. 1. Et sådant indgreb er kun berettiget, hvis betingelserne i artikel 8, stk. 2, er opfyldt.
 
Formålet med udvisning er at forebygge forbrydelser og at sikre den offentlige orden, hvilket er legitime formål efter artikel 8, stk. 2. Retten skal herefter tage stilling til, om det må anses for nødvendigt i et demokratisk samfund at udvise af hensyn til disse forhold. Dette beror på en proportionalitetsvurdering, og Menneskerettighedsdomstolen har opstillet en række kriterier, som indgår i denne vurdering. I en sag som den foreliggende, hvor tiltalte er en voksen mand, som ikke har etableret egen familie, indgår i proportionalitetsvurderingen navnlig det samfundsmæssige behov for udvisning under hensyn til karakteren og alvoren af den tidligere og nu begåede kriminalitet. I bedømmelsen indgår endvidere, hvor længe den pågældende har opholdt sig her i landet samt styrken af de familiemæssige, sociale og kulturelle bånd til opholdslandet og statsborgerskabslandet, jf. herved Højesterets dom af 26. marts 2015, trykt i UfR 2015 side 2064.
 
Tiltalte kom til Danmark i 1993. Da var han 12 år. Nu er han 36 år. Han taler dansk. Han har taget 9. klasse her og grundforløb til elektrikeruddannelsen. Der foreligger ikke oplysninger om, i hvilken udstrækning han forstår og taler sproget på Sri Lanka. Han har oplyst, at han ikke lider af nogen sygdomme.
 
Efter en samlet afvejning heraf er udvisning efter rettens vurdering ikke en uproportional foranstaltning med henblik på at forebygge kriminalitet og sikre den offentlige orden. Tiltalte har ganske vist forsikret, at han ikke vil fortsætte med at begå kriminalitet, men der er ikke forelagt retten oplysninger, der nærmere underbygger, at tiltalte nu vil være i stand til at leve op til sin forsikring. Da udvisning derfor ikke med sikkerhed er i strid med Danmarks internationale forpligtelser, tager retten udvisningspåstanden til følge.  
 
Tiltalte har anket dommen, alene til frifindelse for udvisningspåstanden.
 
Sagen er behandlet under SS 99-1396/2017