06 dec 2019

Retten i Herning

Domfældelse for grov vold i nævningesag

Domfældelse for grov vold i nævningesag og frifindelse for at volden var foregået under særdeles skærpende omstændigheder

Sagen kort fortalt
Sagen havde sit udspring i misbrugsmiljøet i Herning. Tiltalte forklarede, at han den 2. maj 2019 havde fået penge af forurettede for at kunne købe kokain til forurettede. Hvad der herefter skete, blev ikke klarlagt fuldstændigt under sagen, men det fremgår, at forurettede den følgende dag befandt sig på det offentlige herretoilet på Markedspladsen, og at tiltalte kort efter kom gående og gik ind på toilettet. Herefter var de i mere end 17 minutter samtidig på toilettet og ud fra en overvågningsvideo kunne man konstatere, at der ikke var andre på toilettet. Flere vidner hørte, at der foregik noget voldsomt på toilettet, og forurettede blev fundet slemt tilredt kort tid efter, at tiltalte havde forladt stedet. Ud fra forurettedes tilstand kunne retsmedicinerne konstatere, at der var tale om påførte traumer ved slag, spark eller brug af dør eller en kombination heraf samt to brændemærker. Forurettede fik som følge af volden også brud i ansigtet og ribben, kvæstelser af begge lunger, lille kvæstelse af hjernevævet samt blødning under den bløde og hårde hjernehinde. Hertil kom hudafskrabninger og blå mærker på hals, bryst, bug, arme og ben.

Tiltalen var legemsangreb af særlig rå, brutal eller farlig karakter af så grov beskaffenhed eller med så alvorlig skade til følge, at der foreligger særdeles skærpende omstændigheder i gentagelsestilfælde jf. straffelovens § 246, jf. § 245, stk. 1, jf. § 247, stk. 1.

Tiltalte nægtede sig skyldig, men han erkendte at have slået forurettede som nødværge, da forurettede truede ham med en kanyle.

Dommens resultat
Retten fandt det bevist, at tiltalte havde udsat forurettede for grov vold, og at volden har haft betydelig skade på forurettedes legeme eller helbred til følge, jf. straffelovens § 245, stk. 1.

Tiltalte er tidligere straffet for blandt andet vold anden personfarlig kriminalitet, hvilket er en strafskærpende omstændighed efter straffelovens § 247, stk. 1.

Retten fandt, at den af tiltalte udøvede vold, var helt ude af proportioner i forhold til at være blevet truet med nålestik, hvorfor dette ikke kan påberåbes som straffrihedsgrund jf. straffelovens § 13, stk. 1, eller stk. 2.

Retten fandt det ikke bevist, at der var tale om grov vold under særdeles skærpende omstændigheder grundet manglende bevis for, at overfaldet havde været af så grov beskaffenhed eller havde haft så alvorlige skader til følge, at forholdet skulle henføres under den strafskærpende bestemmelse i straffelovens § 246.

Anklagers påstand om straf var ikke under 3 års fængsel.

Straffen blev fastsat til 3 års fængsel. Retten lagde ved udmålingen af straffen særlig vægt på karakteren og varigheden af den rå, brutale og farlige vold, som tiltalte begik imod forurettede, og de følger det fik for forurettede, samt at tiltalte er tidligere straffe mange gange for blandt andet vold og anden alvorlig kriminalitet, og at han blev løsladt fra den seneste afsoning kort tid før denne episode. Herudover har retten lagt vægt på, at det ved lovforarbejderne til ændring af blandt andet straffelovens § 245, stk. 1, som trådte i kraft den 1. maj 2018, fremgik, at formålet med lovændringen var at forhøje straffen med 1/3 i forhold til det hidtidige niveau.

Sagen var en nævningesag og dommerne og nævningene var enige om dommens resultat.

Tiltalte vil inden for 14 dage beslutte, om dommen skal ankes.

Afgørelsesdato
Dommen blev afsagt af Retten i Herning den 6. december 2019.

Parternes repræsentanter
Forsvarer: Advokat Jan Schneider.
Anklagemyndighed: Anklager Iben Ernst Bøttker.

Pressekontaktdommer
Anne Lægaard Bindslev
E-mail: alb@domstol.dk
Tlf.: 99 68 60 57