Gå til sidens indhold

Retten i Herning

10 maj 2021

Retten i Herning

Dansker dømt for drabsforsøg i Schweiz, kunne ikke overføres til Danmark

Dom ved Retten i Geneve i 2018 for drabsforsøg begået af dansker kunne ikke omsættes til en dansk dom og domfældte kunne heller ikke overføres til afsoning i Danmark.

Sagsnummer: SS 99-5791/2020

Anklagemyndigheden havde under sagen nedlagt påstand om, at den 36-årig danskers dom fra Retten i Geneve for drabsforsøg skulle omsættes til en dansk dom, hvorefter der skulle ske overførsel af domfældte til Danmark. Derudover havde anklagemyndigheden nedlagt påstand om, at domfældte skulle anbringes på psykiatrisk afdeling uden længstetid for foranstaltningen. Domfældtes forsvarer nedlagde påstand om, at domfældte skulle overføres til Danmark til fortsat afsoning af den idømte straf.


De schweiziske myndigheder havde meddelt, at de ville acceptere en overførsel af domfældte under forudsætning af, at en dansk dom ville indebære, at domfældte forblev frihedsberøvet og at de schweiziske myndigheder blev gjort bekendt med den danske dom.

Retten afviste anmodningen og fremhævede, at overførsel af en domfældt person efter konventionen forudsætter samtykke til overførslen fra såvel domslandet som fuldbyrdelseslandet. Retten fandt, at de schweiziske myndigheders samtykke måtte forstås således, at det var en forudsætning for accepten af overførslen, at indholdet af en dansk dom var fastlagt og ville indebære frihedsberøvelse. Da der endnu ikke var afsagt en dansk dom om omsætning af den omhandlede straf til en dansk dom var betingelserne for de schweiziske myndigheders samtykke ikke opfyldt og overførsel kunne herefter ikke ske.

Retten bemærkede derudover, at retten ikke havde mulighed for at afsige en dom om omsætning af straffen til en dansk dom, før betingelserne for overførsel til afsoning i Danmark var opfyldt, idet det ellers ville være i strid med princippet om, at man ikke kan straffes for det samme forhold to gange.

Dommen blev anket til landsretten af anklagemyndigheden.