Gå til sidens indhold

Retten i Herning

06 apr 2022

Retten i Herning

70-årig mand frifundet for skatteunddragelse af særligt grov karakter

Sagsnummer: 99-351/2021

Den 70-årige mand var tiltalt for skatteunddragelse af særligt grov karakter efter straffelovens § 289, jf. dagældende skattekontrollovs § 13, stk. 1, jf. nugældende § 90, stk. 5, ved den 26. juni 2011, med forsæt til unddragelse, at have angivet sin egen skattepligtige aktieindkomst for lavt, da maskeret udlodning på 7.595.800 kr. ikke blev selvangivet i mandens selvangivelse for indkomståret 2010, hvorved tiltalte unddrog 3.190.236 kr. i skat.

Han var tillige tiltalt for ved den 15. december 2011, vedrørende indkomståret 2010-2011, i selvangivelsen for et selskab, som tiltalte var eneejer af, med forsæt til skatteunddragelse, at have angivet selskabets tab på salg af fast ejendom for højt med 7.595.800 kr., idet en ejendom ejet af selskabet i 2010 blev overdraget til tiltalte til en handelspris, der var 7.595.800 kr. for lav, hvorved det offentlige blev forsøgt unddraget 1.898.950 kr.

Anklagemyndigheden nedlagde påstand om frifindelse i forhold 2 og i øvrigt frihedsstraf samt en tillægsbøde i forhold 1.

Efter anklagemyndighedens påstand frifandtes tiltalte i forhold 2. Retten frifandt efter bevisførelsen også den tiltalte i forhold 1. Retten lagde efter vidneforklaringen fra revisor til grund, at ejendommen blev overdraget til tiltalte til markedspris. Retten fandt det herefter og efter en samlet vurdering, herunder reglernes komplekse karakter sammenholdt med, at den tiltalte havde revisorbistand til udarbejdelse af både selskabets skatteregnskab og sin personlige selvangivelse, ikke bevist, at tiltalte havde haft det fornødne forsæt til at begå skatteunddragelse.

Dommen blev afsagt af Retten i Herning den 18. august 2021.