Gå til sidens indhold

Højesteret

30 sep 2019

Højesteret

Om ophørstidspunkt for erstatning for tabt arbejdsfortjeneste

A’s ret til erstatning for tabt arbejdsfortjeneste ophørte ved sagsanlæg

Sag 202/2018
Dom afsagt den 30. september 2019

A
mod
Topdanmark Forsikring A/S

A var i august 2010 involveret i et trafikuheld. Topdanmark Forsikring A/S udbetalte godtgørelse for svie og smerte og for varigt men samt a conto erstatning for tabt arbejdsfortjeneste med 40.000 kr. På baggrund af en vejledende udtalelse fra juli 2012 fra Arbejdsskadestyrelsen afviste forsikringsselskabet A’s krav om bl.a. yderligere erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og tab af erhvervsevne. Dette skete med henvisning til manglende årsagssammenhæng mellem ulykken og den skade, som A krævede erstatning for.

Parterne indgik forud for hovedforhandlingen i Højesteret forlig, hvorved forsikringsselskabet anerkendte, at der er årsagssammenhæng mellem trafikuheldet og A’s erhvervsevnetab. Sagen angik for Højesteret herefter alene spørgsmålet, om A’s krav på erstatning for tabt arbejdsfortjeneste ophørte, da A anlagde retssag i juni 2013, eller først i juni 2017, hvor Arbejdsmarkedets Erhvervssikring fremkom med en ny vejledende udtalelse om erhvervsevnetabet.

Højesteret fandt, at retten til erstatning for tabt arbejdsfortjeneste ophørte ved retssagens anlæg i juni 2013.

Landsretten var nået til et andet resultat.


Læs hele dommen i sag 202/2018

Læs landsrettens dom i sag 202/2018

Læs byrettens dom i sag 202/2018