Gå til sidens indhold

Højesteret

25 feb 2020

Højesteret

Om indgivelse af kæreskrift

Kæreskrift var ikke indgivet rettidigt

Sag 111/2019
Kendelse afsagt den 25. februar 2020

A kærer kendelse i auktionssag

Sagen angik, om A rettidigt havde indgivet kæreskrift i en tvangsauktionssag.

A havde for Højesteret fremlagt et bilag med henblik på at dokumentere, at han ved tre mails fremsendte kæreskriftet med bilag til fogedretten forud for kærefristens udløb.

Fogedretten kunne ikke bekræfte modtagelsen af de omhandlede mails, og A fremlagde ikke automatiske svarmails fra retten eller anden dokumentation for rettens modtagelse. Højesteret fastslog herefter, at det ikke var godtgjort, at retten havde modtaget kæreskriftet med bilag pr. mail, og kæremålet skulle derfor som udgangspunkt afvises.

Højesteret fastslog endvidere, at der ikke forelå sådanne særlige omstændigheder, at kære burde tillades, selv om kærefristen var overskredet.

Landsretten var nået til samme resultat.

Læs hele kendelse i sag 111/2019 (pdf)