Gå til sidens indhold

Højesteret

15 jun 2020

Højesteret

Om påbud udstedt af Jernbanenævnet

Jernbanenævnets påbud om ændring af forretningsbetingelser var uberettigede

Sag BS-48710/2019-HJR

Dom afsagt den 15. juni 2020

Jernbanenævnet
mod
DB Cargo Scandinavia A/S

Jernbanenævnet påbød en kombiterminalforvalter at ændre sine forretningsbetingelser bl.a. om jernbanevirksomheders ret til at disponere på egen hånd i terminalerne. Påbuddet blev udstedt med henvisning til jernbanelovens § 105. Efterfølgende udstedte nævnet et supplerende påbud med henvisning til lovens § 105, jf. § 103, stk. 1 og 3, og en bestemmelse i kombiterminalbekendtgørelsen. Nævnet udstedte påbuddene på eget initiativ som led i dets tilsynsvirksomhed. Sagen angik, om påbuddene var gyldige.

Højesteret fandt, at jernbanelovens § 105 ikke kunne anvendes til at påbyde terminalforvalteren at ændre sine forretningsbetingelser.

Med hensyn til lovens § 103, stk. 1, jf. stk. 3, fastslog Højesteret, at Jernbanenævnet efter denne bestemmelse – som tilsynsmyndighed og på eget initiativ – kan træffe bindende afgørelser med henblik på at korrigere forskelsbehandling af ansøgere, markedsforvridning og alle andre former for uønsket udvikling på markederne for jernbaneydelser. Dette fremgår også af § 4 i bekendtgørelse om Jernbanenævnet.

Jernbanenævnet gjorde for Højesteret gældende, at det første påbud i stedet for jernbanelovens § 105 kunne være udstedt i medfør af lovens § 103, stk. 3, og § 4 i bekendtgørelsen om Jernbanenævnet. Det måtte imidlertid lægges til grund, at nævnet ikke havde vurderet sagen i forhold til betingelserne i disse bestemmelser. Som sagen forelå, var det heller ikke godtgjort, at de forhold, som nævnets påbud – og det senere supplerende påbud – vedrørte, i bestemmelsernes forstand havde karakter af forskelsbehandling, markedsforvridning eller anden form for uønsket udvikling på jernbanemarkedet. Jernbanenævnet havde derfor været uberettiget til at udstede påbuddene.

Landsretten var nået til samme resultat.

Læs hele dommen i sag BS-48710/2019 (pdf)

Læs landsrettens afgørelse i sag BS-48710/2019 (pdf)

Læs byrettens afgørelse i sag BS-48710/2019 (pdf)