Gå til sidens indhold

Højesteret

27 aug 2020

Højesteret

Ulovlig våbenbesiddelse

Tiltalte blev idømt fængsel i 2 år og 3 måneder, hvoraf 1 år og 9 måneder blev gjort betinget

Sag 26/2020
Dom afsagt den 27. august 2020

Anklagemyndigheden
mod
T

T var fundet skyldig i ulovlig våbenbesiddelse under særligt skærpende omstændigheder ved på foranledning af sin søn at have opbevaret et haglgevær med tilhørende ammunition på sin bopæl på vegne af sønnens ven, som var banderelateret. Haglgeværet, der var adskilt i tre dele, blev opbevaret i plastikposer under hendes seng.

For Højesteret angik sagen straffastsættelsen, herunder om der var grundlag for at fastsætte straffen under strafferammen, og om der var grundlag for at gøre straffen helt eller delvis betinget.

Højesteret udtalte, at der ikke forelå sådanne ganske særlige omstændigheder, at der var grundlag for undtagelsesvis at fravige strafferammen.

Højesterets flertal udtalte herefter, at T’s personlige forhold i en sådan grad talte for betinget dom, at det undtagelsesvis var forsvarligt at gøre en del af straffen betinget. Flertallet lagde herved navnlig vægt på oplysningerne om T’s omfattende helbredsmæssige problemer af såvel fysisk som psykisk karakter. Flertallet fandt på den baggrund, at karakteren af lovovertrædelsen ikke var til hinder for en delvis betinget dom. Straffen blev herefter fastsat til fængsel i 2 år og 3 måneder, hvoraf 1 år og 9 måneder blev gjort betinget.

Landsretten var nået til et andet resultat.

Læs hele dommen i sag 26/2020 (pdf)

Læs landsrettens afgørelse i sag 26/2020 (pdf)

Læs byrettens afgørelse i sag 26/2020 (pdf)