25 sep 2020

Retten i Holbæk

Retten videregiver personoplysninger i sager om klager over bobestyrere

Retterne videregiver personoplysninger i sager om klager over bobestyrere til Rigsrevisionen

Der orienteres hermed om, at retterne videregiver personoplysninger i sager om klager over bobestyrer til Rigsrevisionen. Videregivelsen sker på Rigsrevisionens anmodning og som led i Rigsrevisionens forestående undersøgelse af skifteretternes behandling af dødsboer med bobestyrer. Der videregives oplysninger om personer, der optræder i en eller flere klagesager, som Rigsrevisionen har anmodet retten om at videregive. Navn og cpr-numre for afdøde, arvinger og klager vil ikke blive videregivet. For så vidt angår bobestyrere, har retten modtaget oplysninger fra en evt. klager. Retsgrundlaget for videregivelsen er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e jf. sammenholdt med rigsrevisorlovens § 2 og 12.

En kopi af de oplysninger, der videregives til Rigsrevisionen, vil blive slettet efter reglerne om arkiveringspligt.

Dine rettigheder
Du har ret til at anmode om indsigt i de oplysninger om dig, som retten videregiver til Rigsrevisionen. Du har også ret til at anmode om berigtigelse, sletning af dine personoplysninger eller begrænsning i behandlingen af dine personoplysninger. Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod, at retten videregiver dine personoplysninger til Rigsrevisionen.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte den ret der har behandlet klagesagen. Du kan finde rettens kontaktoplysninger på www.domstol.dk.

Du har ret til at klage over, at retten har videregivet dine personoplysninger til Rigsrevisionen. Klagen skal fremsættes til:

Domstolsstyrelsen
Store Kongensgade 1-3
1264 København K
persondatatilsyn@domstolsstyrelsen.dk

Hvis du har spørgsmål til videregivelsen, herunder f.eks. til hvordan du udøver dine rettigheder, kan du kontakte Danmarks Domstoles databeskyttelsesrådgiver:

Att. DPO Ann K. Lauritzen
Store Kongensgade 1-3,
1264 København K
dpo@domstolsstyrelsen.dk