Gå til sidens indhold

Retten i Holbæk

15 dec 2022

Retten i Holbæk

Dagsgebyrer nægtet fremme grundet retsfortabende passivitet

Dom afsagt: 13. december 2022

Sagen handler om, hvorvidt Dansk Forening for International Motorkøretøjsforsikring har udvist retsfortabende passivitet ved indbringelse af fogedrekvisition 2 år og 4 måneder efter pålæggelse af dagsgebyrer.

Sagsnummer: FS 40-5943/2021

Sagen kort fortalt

Den 27. oktober 2021 indbragte DFIM fogedrekvisition med et krav opgjort til 215.250 kr. Kravet vedrørte inddrivelse af dagsgebyrer pålagt skyldner som følge af manglende ansvarsforsikring på sit mottorkøretøj for perioden 20. juni 2019 til 27. oktober 2021. DFIM oplyste den 20. december 2021, at de var blevet bekendt med, at køretøjet blev omregistreret den 21. januar 2020, hvorefter kravet blev nedskrevet til 54.000 kr.

DFIM har under sagen blandt andet gjort gældende, at kravet kan fremmes, at der ikke er indtrådt retsfortabende passivitet, samt at DFIM og forsikringsselskabet har sendte flere breve til skyldner, som derved har haft mulighed for at stoppe pålæggelsen af dagsgebyrer.

Skyldner har under sagen blandt andet gjort gældende, at DFIM har udvist passivitet henset til dagsgebyrordningens formål, hvorfor deres ret til at gøre kravet på dagsgebyrer gældende for den påståede periode er fortabt. Det er i denne forbindelse bl.a. gjort gældende, at DFIM har ventet 2 år og 4 måneder med at indbringe sagen for fogedretten, og at kravet på dette tidspunkt var akkumuleret til over 200.000 kr., som klart overstiger, hvad en forsikringspræmie ville være for samme periode.

Sagens udfald

Fogedretten har fastslået, at hovedformålet med indførelsen af dagsgebyrerne er at motivere ejere/brugere af motorkøretøjer til at få bragt forsikringsforhold i orden og der ved få fjernet uforsikrede køretøjer fra vejene, samt at uforsikrede motorkøretøjers ejere/brugere skal være med til at finansiere de erstatningsudbetalinger, som DFIM er pålagt at dække for dels uforsikrede køretøjer, dels ukendte køretøjer. Samtidig er dagsgebyrerne tillagt udpantningsret med henblik på, at DFIM kan foretage umiddelbar inddrivelse af forfaldne dagsgebyrer.

Fogedretten har foretaget en samlet vurdering af lovens formål og sagens konkrete omstændigheder. Fogedretten har fundet, at DFIM har udvist passivitet i denne sag ved først at indbringe sagen for fogedretten 2 år og 4 måneder fra gebyrforpligtelsens indtræden, hvorfor DFIM har fortabt retten til at få det fulde krav tvangsfuldbyrdet i fogedretten. Fogedretten har lagt vægt på, at DFIM har karakter af et nationalt erstatningsorgan og på de offentligretlige hensyn, der ligger bag indførelsen af ordningen om dagsgebyr.

Afgørelsesdato

Kendelsen blev afsagt af Fogedretten i Holbæk den 13. december 2022.