10 mar 2020

Retten i Holstebro

Ledigt beneficium ved Retten i Holstebro

En advokat skal antages til beskikkelse som offentlig forsvarer og til at udføre sager for parter, der har fri proces, ved Retten i Holstebro og Vestre Landsret, for så vidt angår sager, der behandles ved landsretten, og som i 1. instans har været behandlet ved eller henvist fra Retten i Holstebro.

Opslag af ledigt beneficium ved Retten i Holstebro

En advokat skal antages til beskikkelse som offentlig forsvarer og til at udføre sager for parter, der har fri proces, ved Retten i Holstebro og ved Vestre Landsret, for så vidt angår sager, der behandles ved landsretten, og som i 1. instans har været behandlet ved eller henvist fra Retten i Holstebro.

Antagelsen medfører pligt til personligt at give møde i de tildelte sager. Der tilkommer ikke en advokat, der er antaget ved en byret, godtgørelse for rejseudgifter ved møde inden for retskredsen, jf. retsplejelovens § 333, stk. 1, 2. punktum, jf. § 741, stk. 1.

Der lægges afgørende vægt på ansøgerens kvalifikationer, herunder om ansøgeren har erfaring med straffesager og strafferet i øvrigt, om ansøgeren har møderet for landsret, om ansøgeren har procedureerfaring, herunder også fra civile sager, og om ansøgeren har udvist dygtighed og engagement i sit virke som advokat. Der kan endvidere lægges vægt på ansøgerens erfaring med civile – herunder familieretlige – sager. Der lægges desuden vægt på ansøgerens kvalifikationer som procederende advokat, sådan som disse kvalifikationer fremstår for rettens dommere. Endvidere kan hensynet til den geografiske spredning af advokater i retskredsen tillægges betydning ved antagelsen.

Et beneficium meddeles for en periode på 10 år. Et meddelt beneficium forlænges efter ansøgning for en ny 10-årig periode uden genopslag af hvervet, medmindre særlige grunde taler herimod. Ansøgning herom skal indgives til byretspræsidenten senest 1 år inden udløbet af det meddelte beneficium.

Se i øvrigt Justitsministeriets cirkulæreskrivelse nr. 10097 af 18. december 2018 om antagelse af beneficerede advokater.

Advokater, som har ansøgt om et beneficium, som blev slået op 20. december 2019, behøver ikke at søge på ny.

Når ansøgningsfristen er udløbet, sender præsidenten ved Retten i Holstebro ansøgningerne med sin indstilling om besættelse af de to beneficier til præsidenten for Vestre Landsret, der videresender ansøgningerne med sin indstilling til Justitsministeriet.

Justitsministeriet indhenter samtykke fra de indstillede advokater til at indhente oplysninger og indhenter herefter en udtalelse fra Advokatrådet, Civilstyrelsen og fra vedkommende politidirektør samt oplysninger fra Kriminalregisteret. Justitsministeriet foretager partshøring af ansøgerne over indstillingerne og oplysninger, inden ministeriet træffer afgørelse i sagen.

Ansøgningen skal stiles til Justitsministeriet og skal sendes til Retten i Holstebro – gerne på sikker mail på holstebro@domstol.dk. Ansøgningsfristen udløber den 6. april 2020.