Gå til sidens indhold

Retten i Holstebro

11 jan 2021

Retten i Holstebro

Dom i sag om menneskehandel og åger

T1 straffet med betinget fængsel i 1 år og 6 måneder og T2 med en bøde på 3.000.000 kr. for åger. Begge tiltalte er frifundet for menneskehandel

Sagsnummer: SS 7-2823/2020

Sagen kort fortalt

I sagen var en skibsreder, T1, og et ham tilhørende selskab, T2, tiltalt for menneskehandel og åger ved i perioden fra ultimo februar 2017 og frem til den 26. maj 2020 blandt andet på fiskeskibet ”H” forsætligt i erhvervsforhold med henblik på at opnå en økonomisk berigelse, for T2’s vedkommende i dennes egenskab af arbejdsgiver og for T1’s vedkommende i dennes egenskab af ejer af og direktør i selskabet, at have rekrutteret, huset og modtaget to personer, A og B, hvor der har været anvendt retsstridig fremkaldelse, bestyrkelse eller udnyttelse af en vildfarelse eller anden utilbørlig fremgangsmåde med henblik på udnyttelse af de pågældende ved tvangsarbejde eller slaverilignende forhold, idet de tiltalte i perioden på utilbørlig vis fastholdt de to ghanesiske statsborgere A og B i tvangsarbejde eller et slaverilignende forhold for T2, eftersom T1 i strid med sandheden lovede A og B hver et vellønnet arbejde som kaptajn på et fiskeskib, samt at afrejse med skibet var nært forestående, hvilket var bestemmende og afgørende for A’s og B’s forblivende i tvangsarbejdet eller det slaverilignende forhold, som blandt andet bestod i, at A og B boede på et fiskeskib i hele perioden, at de blandt andet arbejdede med istandsættelse af fiskeskibet ”H”, at de alene blev aflønnet med 1.200 euro pr måned, at de arbejdede 11 timer om dagen 6 dage om ugen, at de ikke afholdt ferie i perioden, at de således ikke så deres familier i hele perioden, at T1 havde frataget dem deres pas og søfartsbøger, hvor A’s pas´ gyldighed udløb i oktober 2018 og B’s pas´ gyldighed udløb i september 2018, at begges opholdstilladelse i Danmark var udløbet den 3. april 2017, hvorfor de efter denne dato opholdt sig og arbejdede ulovligt i Danmark, hvilket T1 på utilbørlig vis udnyttede, idet han f.eks. til A har sagt, at A ”skulle holde lav profil og blive på skibet, fordi deres papirer ikke var i orden” eller lignende, ligesom T1 på utilbørlig vis udnyttede sin autoritet som chef, A’s og B’s kulturelle baggrund og sårbare / fastlåste situation, samt A’s og B’s afhængighedsforhold til de tiltalte, som dem der leverede bolig, mad og løn, hvilket, sammenholdt med, at A og B var afhængige af indkomsten til forsørgelse af deres familier i hjemlandet, gjorde, at A og B reelt ikke havde andre muligheder end at udføre arbejdet, hvorved T2 opnåede en berigelse på ikke under 2.900.000 kroner i form af sparede løn- og ferieudgifter, og A og B led et tilsvarende formuetab.

T1 og T2 var desuden tiltalt for overtrædelse af udlændingeloven, ved i perioden fra den 3. april 2017 frem til den 26. maj 2020, forsætligt, for økonomisk vindings skyld, at have beskæftiget A og B uden fornøden arbejdstilladelse, samt at have bistået dem med ulovligt at opholde sig her i landet, som nærmere beskrevet ovenfor.

Dommens resultat

Retten fandt det efter en samlet vurdering af omstændighederne ikke bevist, at A og B, som i november 2016 helt legalt var kommet til Danmark for som ansatte hos T2 at klargøre fiskefartøjet ”EH” og sejle det til Afrika, efter ”EH”s forlis i februar 2017 forblev i Danmark som følge af en retsstridig fremkaldelse, bestyrkelse eller udnyttelse af en vildfarelse eller anden utilbørlig fremgangsmåde fra T1’s side. Der skete derfor frifindelse for menneskehandel.

Retten fandt det bevist, at T1 og T2 havde udnyttet A’s og B’s manglende indsigt i danske arbejdsmarkedsvilkår, herunder løn og arbejdstid, til at fastholde A og B i en ansættelsesaftale, hvor der var et væsentligt misforhold mellem arbejdstiden på 66 timer om ugen inklusive pauser og lønnen på 1.200 euro plus kost og logi om måneden. Retten kunne ikke på det foreliggende grundlag afgøre præcist, hvordan A og B burde være aflønnet, men vurderede, at de minimum burde have haft løn som ufaglærte i industrien, og at den aftalte løn dermed højst har været en tredjedel af det i Danmark sædvanlige lønniveau for det udførte arbejde.

De tiltalte blev fundet skyldige i overensstemmelse med tiltalen for overtrædelse af udlændingeloven.

Straffen blev for T1 fastsat til fængsel i 1 år og 6 måneder, der blev gjort betinget af samfundstjeneste i 250 timer, og for T2 til en bøde på 3.000.000 kr.

En påstand om konfiskation af fiskefartøjet ”H” blev ikke taget til følge.

Der blev ved dommen ikke taget stilling til de nedlagte erstatningskrav.

Afgørelsesdato

11. januar 2021

Dommen foreligger ved afsigelsen ikke i skriftlig form, men en sådan vil foreligge inden ugens udgang.