Gå til sidens indhold

Retten i Holstebro

17 dec 2021

Retten i Holstebro

Bøder og konfiskation i den såkaldte ”kvote-sag”

Retten i Holstebro har den 17. december 2021 afsagt dom i straffesag mod 12 tiltalte vedrørende overtrædelser af kvotekoncentrationsreglerne i fiskerilovgivningen. Hovedmanden blev idømt en bøde på 54. mio. kr., og der blev konfiskeret i alt 162,5 mio. kr. hos en række fiskeriselskaber.

Sagsnummer: SS 3-2664/2020

Sagen kort fortalt

Straffesagen drejede sig om den 58-årige T1, der er erhvervsfisker, og som var omfattet af de såkaldte kvotekoncentrationsregler i fiskerilovgivningen, og derfor var begrænset i, hvor mange fiskekvoter han måtte råde over. Sagens hovedbevistema var, om T1 var den reelle ejer af en række fiskeriselskaber, hvor T2-8 var eller havde været registreret som ejere/direktører. Spørgsmålet var med andre ord, om T2-8 havde været stråmænd for T1, således at han fik råderet over fiskekvoterne i fiskeriselskaberne, og dermed overskred kvotekoncentrationsloftet.  En registreret revisor, en revisionsvirksomhed, en advokat og et advokatfirma var tiltalt for at have medvirket til overtrædelserne. Alle de tiltalte har nægtet sig skyldige.

Dommens resultat

En enig domsmandsret fandt det efter en samlet vurdering bevist, at T1 var den reelle ejer af fiskeriselskaberne, og at registreringerne af T2-8 som ejere/direktører i selskaberne ikke afspejlede virkeligheden. Retten var i den forbindelse præsenteret for en lang række dokumenter, mails og anden korrespondance, notater fundet hos de tiltalte, herunder hvor flere af de tiltalte var anført som ”stråmænd”. Der var endvidere indgået en række skriftlige aftaler mellem T1 og hans selskab og flere af stråmændene, hvor T1 havde en meget vidtgående og attraktiv forkøbsret, hvorefter han kunne overtage anparterne i selskaberne til kurs 100 uanset selskabets værdi i øvrigt. Det var endvidere T1, der forestod driften i selskaberne. Endvidere havde T2-8 ikke påtaget sig nogen nævneværdig økonomisk risiko. Retten fandt det også bevist, at revisoren og advokaten havde medvirket til overtrædelserne.

Da T1 var den reelle ejer af fiskeriselskaberne, fastslog retten endvidere, at der var foretaget uberettigede landinger af fisk i gerningsperioden fra 2013 – 2019, og at der på den baggrund skulle foretages konfiskation hos 8 fiskeriselskaber af i alt 162,5 mio. kr. Retten idømte T 1 en bøde på 60 mio. kr., der svarer til 1/3 af den samlede konfiskation. Straffen for T2 og T4-8 blev fastsat med udgangspunkt i konfiskationsbeløbene i de selskaber, hvor de havde været såkaldte stråmænd, og der blev udmålt bøder på mellem 500.000 kr. og 4.700.000 kr. Retten fandt, at der forelå formildende omstændigheder vedrørende T3, der var nært familiemedlem til T1 og T 2, og at straffen for ham efter omstændighederne skal bortfalde. Retten udmålte bøder på 3 mio. kr. til revisionsvirk­som­heden, 2. mio. kr. til revisoren, 2 mio. kr. til advokatfirmaet og 1 mio. kr. til advokaten. De samlede bøder beløber sig til i alt 77 mio. kr.

Der var nedlagt påstand om rettighedsfrakendelse for T1, revisoren og advokaten til at virke som henholdsvis erhvervsfisker, revisor og advokat, men retten fandt ikke, at betingelserne herfor var opfyldt, og disse tiltalte blev frifundet for denne del af sagen.

Sagen var en domsmandssag, der er behandlet over 44 retsdage.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Retten i Holstebro den 17. december 2021.