Gå til sidens indhold

Retten i Holstebro

18 maj 2021

Retten i Holstebro

Sag om sygedagpenge hjemvist til fornyet behandling hos Thisted Kommune

I en sag anlagt ved Retten i Holstebro er det ved dom afsagt den 18. maj 2021 blevet be-stemt, at en afgørelse truffet af Thisted Kommune skal hjemvises til fornyet behandling, da retten nåede frem til, at afgørelsen ikke er truffet på et tilstrækkeligt oplyst grundlag.

Sagsnummer: BS 59283/2019-HOL


Sagen kort fortalt

I maj 2017 blev en borger sygemeldt fra sit arbejde på grund af forskellige helbredsmæssige problemstillinger. Borgeren modtog herefter i en længere periode sygedagpenge med flere opfølgningssamtaler på Jobcentret, ligesom der blev indhentet forskellige lægeattester. Man overvejede et omskolingsforløb, som ikke blev til noget. Borgeren pådrog sig under sygemeldingen endnu en diagnose, men fra marts 2019 kom borgeren i praktik i en forretning med henblik på afklaring af sin arbejdsevne. Jobcentret modtog i slutningen af september 2019 en anonym anmeldelse om borgerens fritidsaktiviteter som amatørfotograf, og efter en høringsproces besluttede Jobcentret den 14. oktober 2021 at stoppe med udbetaling af sygedagpenge.


Dommens resultat
Det bemærkes indledningsvist, at retten på det foreliggende grundlag ikke kan
tage stilling til, om betingelserne for at visitere borgeren til fleksjob er
opfyldt. Der gives derfor ikke medhold i borgerens principale påstand.

Det kan vedrørende sagens omstændigheder lægges til grund, at borgeren
i maj 2017 efter mange års arbejde på fuld tid og normale vilkår i fysisk
krævende jobs blev sygemeldt på grund af smerter i ryg og nakke. De følgende
cirka 2 år drøftede han og Thisted Kommune først omskoling og derefter afklaring
af hans erhvervsevne. Han var i den forbindelse i praktik fra marts 2019 til
oktober 2019. Under praktikken blev timetal og arbejdstider løbende reguleret
under hensyn til borgerens smerter, og han kom aldrig over 16 timer
med skånehensyn om ugen.

I speciallægeerklæringen af 5. april 2018, som blev indhentet til brug for behandlingen
af borgerens sag hos Arbejdsmarkedets Erhvervssikring,
og som Thisted Kommune blev bekendt med i sommeren 2019, er det neuromedicinsk
vurderet, at borgerens gener primært er muskulært betinget
med et neurogent præg og kan ikke forklares ud fra MR-fund hverken cervikalt
eller lumbalt. Det er endvidere vurderet, at han formentlig vil kunne få det betydeligt
bedre med en specialiseret smertebehandling.

Da Thisted Kommune ultimo september 2019 efter en anonym anmeldelse blev
bekendt med borgerens fritidsaktivitet som amatørfotograf og konstaterede,
at den havde et ikke ubetydeligt omfang, satte kommunen gang i den
proces, som førte til, at sygedagpengene blev stoppet. Kommunen indhentede i
den forbindelse ikke nærmere oplysninger om, hvilken arbejdsindsats, der måtte
antages at ligge bag billederne, bortset fra, at borgeren under partshøringen
oplyste, at gåturene var gode for hans smerter og anbefalet af hans behandlere,
samt at han højst brugte 2-3 minutter på at redigere hvert billede.
Thisted Kommune traf på denne baggrund den 14. oktober 2019 afgørelse om at
stoppe borgerens sygedagpenge med virkning fra den 12. oktober
2019.

Det bemærkes, at parterne er enige om, at det følger af retspraksis, at der ikke
er grundlag for at tillægge en afgørelse om ophør af sygedagpenge tilbagevirkende
kraft, hvorfor afgørelsen først tillægges virkning fra den 14. oktober 2019.

2 af rettens medlemmer udtaler herefter:
Det følger af sygedagpengelovens § 7, at retten til sygedagpenge er betinget af,
at en person er uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. Afgørelsen af, om en
person anses for uarbejdsdygtig, sker på grundlag af en samlet vurdering af
sygdommen og dens indvirkning på den sygemeldtes arbejdsevne. Det centrale
kriterium er således personens arbejdsevne. Alligevel anvender Thisted Kommune
i begrundelsen for afgørelsen kun 2 gange ordet arbejdsevne for herefter
at anvende ordet funktionsniveau. En persons funktionsniveau eller funktionsevne
er i sociallovgivningen ikke synonym med begrebet arbejdsevne. Samspillet
mellem arbejdsevne og funktionsevne er beskrevet i Beskæftigelsesministeriets
vejledning nr. 9465 af 27. maj 2016, og det fremgår heraf, at arbejdsevnen er
den delmængde af funktionsevnen, som kan anvendes på arbejdsmarkedet til at
opnå en indtægt til selvforsørgelse.

Vi lægger herefter vægt på, at der ikke foreligger lægelige oplysninger, som
sandsynliggør, at borgerens smertetilstand siden udarbejdelsen af
speciallægeerklæringen havde bedret sig således, at han den 14. oktober 2019
ikke længere var uarbejdsdygtig. Vi lægger videre vægt på, at Thisted Kommune
ved afgørelsen ikke har skelnet mellem begreberne arbejdsevne og funktionsevne
og har lagt vægt på funktionsevnen, hvilket er i strid med sygedagpengelovens
§ 7. Vi lægger endeligt vægt på, at Thisted Kommune uden nærmere
undersøgelser har antaget, at en funktionsevne til at gå ture og tage amatørfotos
er at sidestille med en arbejdsevne, der forklarer forskellen på kun at
kunne arbejde 12-16 timer om ugen med skånehensyn og på ikke at være uarbejdsdygtig.
På den baggrund er afgørelsen ikke truffet på et tilstrækkeligt oplyst grundlag
eller under korrekt anvendelse af sygedagpengelovens § 7. Vi stemmer derfor
for at henvise sagen til fornyet behandling hos Thisted Kommune.

Et af rettens medlemmer udtaler:
Ud fra en helhedsvurdering af samtlige sagens oplysninger finder jeg ikke, at
der er et tilstrækkeligt sikkert grundlag for at tilsidesætte kommunens vurdering
af, at borgerens helbredsmæssige problemer ikke længere havde
en sådan alvorlig karakter, at sagsøgeren var forhindret i et varetage et arbejde.
Jeg er derfor enig i, at borgeren ikke var uarbejdsdygtig i sygedagpengelovens forstand, og stemmer for at tage Thisted Kommunes påstand om frifindelse
til følge.

Der er afsagt dom efter stemmeflertallet.


Afgørelsesdato
Dommen blev afsagt i Retten i Holstebro den 18. maj 2021.
Pressekontaktdommer: Byretspræsident Christian Schou.