Gå til sidens indhold

Retten i Holstebro

05 jul 2021

Retten i Holstebro

Anbringelse på psykiatrisk afdeling og udvisning

En 30-årig mand, der kom til landet i 2000, er blevet dømt bl.a. for at have slået, sparket og taget kvælertag på sin mor.

Sagsnummer: SS 991-2021

Dommens resultat

Den 30-årige blev fundet skyldig i vold af særlig rå, brutal og farlig karakter ved over ca. en time at adskillige gange at have slået og sparket sin mor, ligesom han tog kvælertag på hende, hvorved hun mistede bevidstheden og bl.a. pådrog sig kraftige hævelser i ansigtet. Han blev herudover fundet skyldig i trusler ved i fortsættelse af dette forhold at have udtalt til en nabo, at han ville slå ham og hans familie ihjel og i blufærdighedskrænkelse ved at have blottet sit erigerede lem for et kvindeligt postbud. Endelig blev han fundet skyldig i ulovlig omgang med hittegods med hensyn til en cykel og kørsel uden cykellygte, ligesom han blev frifundet for et forhold om overtrædelse af jernbaneloven ved at være gået over et jernbanespor uden tilladelse.

Et enigt nævningeting fandt efter en mentalerklæring og en udtalelse fra Retslægerådet, at den tiltalte på gerningstiden var utilregnelig på grund af sindssygdom.

Sanktionen blev derefter og på baggrund af overtrædelsernes alvorlige karakter fastsat til anbringelse i psykiatrisk afdeling uden længstetid. Den tiltalte blev herudover udvist med indrejseforbud i 6 år.

Endelig blev den 30-årige udvist med indrejseforbud i 6 år. Som begrundelse for udvisning er det i dommen anført:

”Betingelserne for udvisning af tiltalte i medfør af udlændingelovens § 22, nr. 6, er opfyldt. Tiltalte skal derfor udvises af Danmark, medmindre det med sikkerhed vil være i strid med Danmarks internationale forpligtelser af udvise ham, jf. herved udlændingelovens § 26, stk. 2.

Tiltalte fik som 9-årig opholdstilladelse i Danmark den 27. april 2000, og har efter fradrag af perioder med afsoning og varetægtsfængsling haft lovligt ophold i Danmark i ca. 19 år og 7 måneder. Tiltalte har ikke ønsket at forklare om sine personlige forhold, herunder om sit forhold til sin 10-årige søn, der er dansk statsborger.

Da tiltalte er statsborger i Uganda, må det overvejes, om han er i den særlige situation, hvor han som en tredjelandsforælder undtagelsesvis kan aflede en opholdsret fra sit unionsborgerbarn i medfør af artikel 20 i Traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde (TEUF) om unionsborgerskabet, jf. også EU-Domstolens dom af 10. maj 2017 i sagen C-133/15, Chavez-Vilchez.

Spørgsmålet er, om en udvisning må antages at fratage sønnen den effektive nydelse af sin ret som unionsborger til ophold her i landet. Det er oplyst, at tiltalte og sønnens mor har fælles forældremyndighed over sønnen, der dog hverken har bopæl hos tiltalte eller hos sin mor. En udvisning vil ikke i sig selv udelukke, at tiltalte vil kunne have del i forældremyndigheden. Der er ikke oplysninger, der understøtter, at tiltalte og sønnen har en sådan nær tilknytning, at en adskillelse fra tiltalte indebærer en risiko for sønnens ligevægt. Det må således anses for usandsynligt, at en udvisning af tiltalte vil føre til, at sønnen må forlade landet og dermed Unionen som følge af en udvisning af tiltalte. En udvisning af tiltalte til Uganda kan dermed ikke antages at fratage sønnen sin effektive nydelse af sin ret som unionsborger til ophold her i landet, og en udvisning af tiltalte vil således ikke være i strid med Danmarks forpligtelser i relation til TEUF artikel 20.

Spørgsmålet er herefter, om udvisning vil være i strid med Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 8. Udvisning med indrejseforbud vil indebære et indgreb i tiltaltes privatliv, jf. konventionens artikel 8, stk. 1, og et sådant indgreb er kun berettiget, hvis betingelserne i artikel 8, stk. 2, er opfyldt. Det følger af Menneskerettighedsdomstolens praksis, at der ved vurderingen heraf skal foretages en proportionalitetsafvejning af en række kriterier, hvor der blandt andet indgår varigheden af tiltaltes ophold i Danmark, hans tilknytning til Danmark og til hjemlandet sammenholdt med den pådømte kriminalitet og tiltaltes forstraffe.

Tiltalte er blandt andet fundet skyldig i alvorlig voldskriminalitet i gentagelsestilfælde og strafbare trusler, der er begået overfor hans mor. Tiltalte er ikke gift, og har som anført en 10-årig søn, som han har en for retten ubekendt tilknytning til. Han taler dansk, men har ikke en uddannelse eller tilknytning til arbejdsmarkedet. Tiltalte er født i Uganda, og taler ifølge sin mors forklaring sproget der.

Efter en samlet vurdering af de ovennævnte forhold, og da tiltalte siden 2008 er dømt for personfarlig kriminalitet gentagne gange, og er blevet betinget udvist 4 gange, hvoraf den seneste dom herom skal anses som en advarsel om udvisning efter udlændingelovens § 24 b, finder samtlige dommere og nævninger, at en udvisning må anses for særlig påkrævet og for en proportional foranstaltning med henblik på at forebygge uro eller forbrydelse. Oplysningerne om tiltaltes sindssygdom kan ikke føre til andet resultat, selvom der ikke er oplysninger om hans behandlingsmuligheder i hjemlandet. Det bemærkes i den forbindelse, at der ved en eventuel udskrivning af tiltalte fra den psykiatriske afdeling skal foretages en obligatorisk prøvelse af spørgsmålet om ophævelse af udvisning på grund af tiltaltes helbredsmæssige tilstand, jf. lovens § 50 a, stk. 2.

Da udvisning dermed ikke med sikkerhed er i strid med Danmarks internationale forpligtelser, er betingelserne for udvisning opfyldt. Tiltalte skal derfor udvises af Danmark i medfør af udlændingelovens § 49, stk. 1, jf. § 22, nr. 6. Da tiltalte er dømt til anbringelse på psykiatrisk afdeling for lovovertrædelser, der ville have medført en straf af ubetinget fængsel af mere end 3 måneder og indtil 1 års varighed, fastsættes indrejseforbuddet for en periode på 6 år, jf. lovens § 32, stk. 4, nr. 4, jf. stk. 1, nr. 1.”

Den 30-årige ankede dommen til frifindelse for påstanden om udvisning.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Retten i Holstebro den 29. juni 2021.

Henvendelse vedrørende sagen kan ske til pressekontaktdommer, retsassessor Anne Lægaard Bindslev, 99 68 54 38