Gå til sidens indhold

Retten i Holstebro

26 apr 2022

Retten i Holstebro

Ledigt beneficium ved Retten i Holstebro

En advokat skal antages til beskikkelse som offentlig forsvarer og til at udføre sager for parter, der har fri proces, ved Retten i Holstebro og ved Vestre Landsret, for så vidt angår sager, der behandles ved landsretten, og som i 1. instans har været behandlet ved eller henvist fra Retten i Holstebro.

Antagelsen medfører pligt til personligt at give møde i de tildelte sager. Der tilkommer ikke en advokat, der er antaget ved en byret, godtgørelse for rejseudgifter ved møde inden for retskredsen, jf. retsplejelovens § 333, stk. 1, 2. punktum, jf. § 741, stk. 1.

Der lægges afgørende vægt på ansøgerens kvalifikationer, herunder om ansøgeren har erfaring med straffesager og strafferet i øvrigt, om ansøgeren har møderet for landsret, om ansøgeren har procedureerfaring, herunder også fra civile sager, og om ansøgeren har udvist dygtighed og engagement i sit virke som advokat. Der kan endvidere lægges vægt på ansøgerens erfaring med civile – herunder familieretlige – sager. Der lægges desuden vægt på ansøgerens kvalifikationer som procederende advokat, sådan som disse kvalifikationer fremstår for rettens dommere. Endvidere kan hensynet til den geografiske spredning af advokater i retskredsen tillægges betydning ved antagelsen.

Et beneficium meddeles for en periode på 10 år. Et meddelt beneficium forlænges efter ansøgning for en ny 10-årig periode uden genopslag af hvervet, medmindre særlige grunde taler herimod. Ansøgning herom skal indgives til byretspræsidenten senest 1 år inden udløbet af det meddelte beneficium. Civilstyrelsen kan behandle en ansøgning, der er indgivet til byretspræsidenten senere end 1 år inden udløbet af det meddelte beneficium, når fristoverskridelsen er rimeligt begrundet.

Se i øvrigt Justitsministeriets cirkulæreskrivelse nr. 9418 af 30. juni 2020 om antagelse af beneficerede advokater ved byretterne og landsretterne.

Når ansøgningsfristen er udløbet, sendes ansøgningerne med byretspræsidentens indstilling til landsretspræsidenten, der videresender ansøgningen til Civilstyrelsen med sin indstilling.

Før byretspræsidentens og vedkommende landsretspræsidents indstilling sendes til Civilstyrelsen, indhenter byretspræsidenten med samtykke fra de indstillede advokater en udtalelse fra Advokatrådet, Civilstyrelsen og vedkommende politidirektør samt oplysninger fra kriminalregisteret.

Før Civilstyrelsen træffer afgørelse i sagen, foretager styrelsen partshøring af ansøgerne til det pågældende beneficium over indstillingerne fra byretspræsidenten og vedkommende landsretspræsident.

Ansøgningen skal stiles til Civilstyrelsen og skal sendes til Retten i Holstebro – gerne på sikker mail på holstebro@domstol.dk. Ansøgningsfristen udløber den 23. maj 2022.