19 feb 2021

Retten i Horsens

Covid-19 Afviklingen af retsmøder m.v.

Læs mere om afviklingen af retsmøder m.v.

INFO OM COVID-19

Herunder kan du læse om følgende:

  • Sagsafviklingen ved Retten i Horsens
  • Mundbind/visir
  • Særlige forhold vedrørende tvangsauktioner
  • RETTEN OPFORDRER RETTENS BRUGERE TIL AT LADE SIG TESTE FØR BESØG I RETTEN

Sagsafviklingen ved Retten i Horsens

Arbejdet ved domstolene fortsætter, hvis sagerne kan behandles i lokaler, hvor det er sundhedsmæssigt forsvarligt. Nogle sager er af denne grund sat i bero foreløbig til 6. maj 2021.

Man skal som part eller vidne i en sag møde som planlagt, medmindre man modtager anden information.

Retten har indrettet lokalerne, så afstandskrav og sundhedsmyndighedernes øvrige anbefalinger kan efterleves.

Domstolene er ikke omfattet af forsamlingsforbuddet. Det er således muligt at forsamles mere end 5 personer, hvis rettens arbejde gør det nødvendigt. Det skal ske under iagttagelse af afstandskravet og øvrige sundhedsmæssige anbefalinger.

Med henblik på at holde antallet af forsamlede personer så lavt som muligt er antallet af siddepladser i retssale og i venteområder begrænset til et absolut minimum, og man kan i særlige tilfælde blive bedt om at vente udenfor.

Lokalerne ved Retten i Horsens er indrettet efter sundhedsmyndighedernes anbefalinger, så det er muligt at holde passende afstand til hinanden. Der er håndsprit tilgængeligt i bygningerne, ligesom der løbende sker rengøring/afspritning af publikumsarealer, retssale, mødelokaler m.v.

Alle mødelokaler og ventefaciliteter er gennemgået på ny i anledning af de skærpede retningslinjer. Der er ikke konstateret tilfælde, hvor personer er blevet smittet i rettens lokaler. Vi følger løbende udviklingen i smittetal mv. med henblik på at sikre, at sagerne kan afvikles sundhedsmæssigt forsvarligt.

Medmindre man som part i en sag modtager anden information, må man påregne, at sagen gennemføres som planlagt. Retten løser en samfundskritisk opgave og kan derfor ikke lukke helt. Imidlertid er det nødvendigt, hvis retten skal kunne løse sine opgaver, at alle, der er indkaldt til møder, sikrer sig, at de ikke har symptomer på COVID-19. Hvis det er tilfældet, eller hvis man i øvrigt er i risikogruppen eller føler sig udsat, skal man straks orientere retten, som herefter vil tage stilling til, om sagen skal aflyses.

Mundbind/visir
Alle brugere og medarbejdere i retten skal bære mundbind/visir, når man færdes indendørs på fællesarealer med publikumsadgang. Undtaget fra krav om brug af mundbind er børn under 12 år og personer med nedsat bevidsthedsniveau, fysiske eller mentale svækkelser eller andet, der gør, at de ikke er i stand til at bære mundbind eller visir. Husk at medbringe eget mundbind/visir.

Hvis en bruger ikke bærer mundbind/visir, kan vedkommende blive nægtet adgang til eller blive bortvist fra retten.

Om man skal bære mundbind/visir under retsmøderne, afgøres af retsformanden, og man skal beholde mundbind/visir på, indtil retsformanden under mødet tilkendegiver andet.

Særlige forhold vedrørende tvangsauktioner

Retten i Horsens afholder fortsat tvangsauktioner.

For at kunne sikre tvangsauktionernes sundhedsmæssigt forsvarlige afvikling, afholdes retsmøderne i rettens parkeringskælder.

Hvis du skal møde til en tvangsauktion, skal du derfor vente uden for hovedindgangen og holde behørig afstand til andre fremmødte. En medarbejder fra retten vil på tidspunktet for auktionens påbegyndelse vise alle fremmødte fra hovedindgangen hen til parkeringskælderen. Du kan ikke selv få adgang til parkeringskælderen, og det er derfor vigtigt, at du er mødt frem ved hovedindgangen på tidspunktet for auktionens påbegyndelse.

Er du kommet for sent, skal du straks tage kontakt til informationen