14 maj 2020

Københavns Byret

Retsbøger vedrørende omberammelse af større nævningesag

Københavns Byret fremkommer i retsbøger af 30. april og 6. maj 2020 med oplysninger vedrørende omberammelse

Som følge af sundhedskrisen, herunder sundhedsmyndighedernes krav om afstand også mellem deltagere i retssager, har det været nødvendig at omberamme sagen og herunder finde 24 nye retsdage i rettens, anklagemyndighedens og de 10 beskikkede forsvareres kalendere.  

Af rettens retsbog af 30. april 2020 fremgår følgende:

”Ingen var mødt eller tilsagt.

Det er oplyst, at Domstolsstyrelsen forventer at indgå aftale med Bella Center om etablering af lokaler til afvikling af store sager, og at der vil være rådighed over lokalerne fra maj 2020.

Retten har derefter den 28. april 2020 anmodet forsvarerne og anklagemyndigheden om på ny at reservere de tidligere aflyste dage den 6. og 7. maj 2020 og om at angive yderligere dage i maj, juni, august, september og oktober 2020, hvor de ville kunne møde til fortsat hovedforhandling i sagen.

På baggrund af de modtagne svar kan det konstateres:

Anklagemyndigheden vil kunne møde alle dage.

8 af 10 forsvarere kan møde den 6. og 7. maj 2020, mens 2 forsvarere har meddelt, at der nu er berammet andre sager disse dage. Ingen af de resterende dage i maj 2020 kan alle forsvarerne møde samme dag. Den 13. maj 2020 kan 5 forsvarere møde. I øvrigt kan alene 4, 3, 2 eller 1 forsvarer møde samme dag.

For juni 2020 gælder, at ingen dag kan alle forsvarere møde samme dag. Den 29. juni 2020 kan 7 forsvarere møde. I øvrigt kan alene 6 eller færre forsvarere møde samme dag. På 15 af månedens dage kan alene 4 eller færre forsvarere møde samme dag.

For august 2020 gælder, at ingen dag kan alle forsvarere møde samme dag. Den 21. august 2020 kan 8 forsvarere møde. I øvrigt kan alene 6 eller færre forsvarere møde samme dag.

For september 2020 gælder, at ingen dag kan alle forsvarere møde samme dag. Den 2. , 3., 9. og 14. september 2020 kan henholdsvis 7, 8, 7 og 7 forsvarere møde. I øvrigt kan alene 6 eller færre forsvarere møde samme dag. På 11 af månedens dage kan alene 4 eller færre forsvarere møde samme dag.

For oktober 2020 gælder, at ingen dag kan alle forsvarere møde samme dag. Ingen dag kan mere end 6 forsvarere møde. På 11 af månedens dage kan alene 4 eller færre forsvarere møde samme dag.

Retten opfordrede under retsmødet den 15. april 2010 til, at forsvarerne medvirkede til, at sagen kunne færdiggøres inden for rimelig tid, og herunder overvejede at prioritere denne sag i forhold til andre sager, hvor hovedforhandlingen endnu ikke var startet. Dette kunne bl.a. ske ved, at der i andre berammede sager blev anmodet om omberamelse eller ombeskikkelse til en anden forsvarer.

Nogle forsvarere har i forbindelse med de nu tilbudte datoer taget forbehold for, at andre berammede sager kan overgives til kolleger, mens andre ikke har udtalt sig om dette eller har tilkendegivet, at det ikke kan lade sig gøre.

Retten finder det på baggrund af de foreliggende tilbagemeldinger desværre ikke muligt at beramme sagen til fortsættelse i maj, juni, august, september eller oktober 2020.

Af hensyn til de forsvarere, der har fået berammet andre sager, frigives de reserverede dage den 6. og 7. maj 2020 derfor igen.

Retten ville undtagelsesvis have været indstillet på at tage enkelte weekender og helligdage eller en del af juli i brug, hvis dette kunne give fornøden tid til færdiggørelse af hele sagen eller i det mindste få afgjort skyldsspørg­smålet. Retten finder imidlertid ikke, at berammelsen kan baseres på, at størstedelen af sagen skal afvikles i weekender, på helligdage og i juli. Der lægges herved vægt på hensynet til de mange øvrige involverede i sagen og på, at det fra Domstolsstyrelsen er meldt ud, at ferie så vidt mulig skal afvikles i juli.

Retten skønner, at der skal bruges yderligere 10-12 dage til afgørelse af skyldsspørgsmålet og derudover ca. 8 retsdage, såfremt der skal tages stilling til strafudmåling.

Retten anmoder nu forsvarerne om at koordinere deres kalendere med henblik på en samlet tilbagemelding til retten om, på hvilke hverdage forsvarerne kan møde med henblik på afvikling af resten af sagen. Retten har, som det undervejs har været praktiseret, ikke bemærkninger til, at nogle forsvarere enkelte dage møder for andre.

Hvis en sådan samlet tilbagemelding ikke gør det muligt at afvikle den resterende del af sagen inden udgangen af 2020, anmoder retten forsvarerne og anklagemyndigheden om hver for sig at oplyse, hvilke dage der kan mødes i perioden november - december 2020 og januar - juni 2021.

Besvarelsen udbedes snarest muligt og meget gerne senest mandag den 4. maj 2020 kl. 15.

Retten hævet.”

Af rettens retsbog af 6. maj 2020 fremgår følgende:

”Ingen var mødt eller tilsagt.

Retten tilkendegav den 30. april 2020, at man undtagelsesvis var indstillet på at tage enkelte weekender og helligdage eller en del af juli i brug, hvis dette kunne give fornøden tid til færdiggørelse af hele sagen eller i det mindste få afgjort skyldsspørgsmålet. Berammelsen kunne ikke baseres på, at størstedelen af den manglende del af sagen skal afvikles i weekender, på helligdage og i juli, idet der blev lagt vægt på hensynet til de mange øvrige involverede i sagen og på Domstolsstyrelsens udmelding om, at ferie så vidt mulig skal afvikles i juli. Retten tilkendegav også, at der skønsmæssigt skulle bruges yderligere 10-12 dage til afgørelse af skyldsspørgsmålet og derudover ca. 8 retsdage, såfremt der skal tages stilling til strafudmåling.

Forsvarerne er nu fremkommet med et fælles forslag til berammelse af 9 retsdage til afgørelse af skyldspørgsmålet. Forslaget omfatter lørdag-søndag den 20.-21. juni, lørdag-søndag den 27.-28. juni, søndag den 19. juli og mandag-torsdag den 20.- 23. juli 2020. Det oplyses under henvisning til anklagemyndighedens tidligere tidsplan, at ”[det] bør på disse dage stort set være muligt at få afgjort skyldsspørgsmålet”, men at der formentlig kommer til at mangle en enkelt dag. Denne dag skulle planlægges således, at alle forsvarere ikke behøvede at være til stede denne dag.

Forsvarerne har ikke kunnet fremkomme med et fælles forslag til berammel­se af yderligere retsmøder til eventuel strafprocedure. 

Anklagemyndigheden har på baggrund af forsvarernes forslag udarbejdet en ny tidsplan. Det fremgår heraf bl.a., at fem af retsdagene er forudsat at vare fra kl. 9 til kl. 16 og fire af retsdagene fra kl. 9 til kl. 17. Der er ikke afsat tid til votering og afsigelse af skyldkendelse.

Det er rettens opfattelse, at det foreliggende forslag til berammelse fra forsvarerne og anklagemyndigheden ikke giver mulighed for en rimelig og forsvarlig afvikling af den resterende del af sagen, hvorunder der deltager nævninger. Forslaget bygger på tidsplaner, der blev udarbejdet, før bevisførelsen blev afbrudt i længere tid, og tager ikke højde for, at der på grund af afbrydelsen må forventes at skulle bruges en del mere tid end sædvanligt på at gen­opfriske dele af bevisførelsen. Forslaget giver derfor efter rettens skøn heller ikke tilstrækkelig tid til at afgøre skyldsspørgsmålet inden udgangen af juli 2020.

Retten er opmærksom på, at yderligere udsættelse af sagen er uheldigt netop på grund af tiden, der går, men også, at bevisførelsen indtil nu er sikret i form af retsbogsudskrifter og skriftlig dokumentation mv.

Forsvarerne er tillige fremkommet med datoer, hvor de hver især kan møde i perioden november 2020 – juni 2021.

I perioden frem til 1. maj 2021 er der kun ganske få dage, hvor 9 forsvarere kan møde samme dag.

Retten berammer herefter afviklingen af den resterende del af sagen til følgende dage, idet der er taget udgangspunkt i dage, hvor 7 eller flere forsvarere har meddelt at kunne møde samme dag:

25., 26. og 29. januar 2021.

3., 5., 8., 9., 10., 24., 25. og 26. februar 2021.

4., 5., 8., 11. og 12. marts 2021.

7., 9., 12., 15., 19., 23., 26. og 29. april 2021.

Det forventes, at de forsvarere, der ikke kan møde nogle af disse dage, enten møder ved en anden forsvarer eller finder en anden løsning.

Retten hævet.”

For yderligere oplysninger kan pressens repræsentanter kontakte pressekontaktdommer Jens Stausbøll på telefon 20 24 21 76.