Gå til sidens indhold

Københavns Byret

28 sep 2020

Københavns Byret

Dom i en sag om groft bedrageri mm.

Københavns Byret har den 28. september 2020 idømt en 50-årig mand fængsel i 4 år og 6 måneder.

Han er endvidere idømt en tillægsbøde på 7,3 mio. kr. og indtil videre frakendt retten til at deltage i ledelsen af en erhvervsvirksomhed her i landet eller i udlandet uden at hæfte personligt og ubegrænset for virksomhedens forpligtigelser. Han er endeligt blevet idømt sagens omkostninger, herunder de omkostninger der har været til hans forsvarer og tidligere beskikkede forsvarere i en sag, som hans sag blev udskilt fra i 2017.

Den 50-årige var tiltalt for i årene 2006-2008 som daglig leder af et anpartsselskab, der drev entreprenørvirksomhed, at have indgået 53 leasingkontrakter med flere leasingselskaber vedrørende entreprenørmaskiner til en samlet værdi af mere end 80 mio. kroner, selvom maskinerne ikke var leverede. Endvidere var han tiltalt for grov overtrædelse af momsloven i samme selskab og for grov afpresning over flere år indtil marts 2013 for 4-5 mio. kr.

Retten fandt i alt væsentligt tiltalte skyldig i groft bedrageri i overensstemmelse med gerningsbeskrivelsen. Bedrageriet skete ved, at selskabet, som han var daglig leder af, og som hans far var direktør for, indgik leasingkontrakter med flere leasingselskaber vedrørende ikke leverede maskiner, hvoraf de fleste maskiner aldrig havde eksisteret. Herefter udstedte en anden faktura for maskinerne til leasingselskabet, der enten led et formuetab svarende til købsprisen eller var i væsentlig risiko for at lide et sådant tab. Retten fandt også tiltalte skyldig i nogle forhold, hvor det ikke var det selskab, tiltalte ledede, der var leasingtager, men hvor fremgangsmåden var den samme.

Tiltalte blev frifundet i et enkelt forhold og delvist frifundet i nogle få forhold, fordi beviset for, at maskinerne ikke var leverede, ikke var tilstrækkeligt. Endvidere blev tiltalte frifundet i et forhold, hvor han var tiltalt for bedrageri i forbindelse med, at leasingselskabet var blevet faktureret en højere pris, end han havde forhandlet. Det samlede bedrageri var på ca. 78.680.000 kr.

Tiltalte blev endvidere som daglig leder i det ovennævnte selskab dømt for bevidst fejlagtige momsangivelser for ca. 7,3 mio. kr.

Som nævnt var tiltalte endvidere tiltalt for grov afpresning ved i mange år ved trussel om vold at have afpresset en mand 4-5 mio. kr. Manden begik selvmord og efterlod et brev, hvor han skrev, at han var blevet afpresset af tiltalte og ikke kunne holde til det længere. Retten fandt det bevist, at afpresning havde fundet sted, og også at det var sket ved trusler om vold, men retten fandt ikke, at bevisførelsen tilstrækkeligt støttede, at afpresningen havde haft det omfang, som anklageskriftet beskrev. Tiltalte blev dømt for afpresning for 169.000 kr. i december 2012 og januar 2013 og forsøg på afpresning for 165.000 kr. på den dag, hvor selvmordet skete.

Tiltalte skulle være mødt første gang i retten i januar 2015 i sagen, som var rejst mod ham og fire andre tiltalte i komplekset. Imidlertid meldte han sig stadigt syg, og til sidst blev han på grund af sygemelding udskilt af sagen den 30. august 2017.

Der blev ved strafudmålingen i skærpende retning lagt vægt på, at tiltalte i oktober 2007 var idømt 2 år og 3 måneders fængsel for bl.a. groft bedrageri, og at de fleste af sagens forhold blev begået i tidsrummet mellem denne dom og indtil den skulle afsones. I formildende retning blev der taget hensyn til, at der gik vel lang tid, før der blev rejst tiltale i bedrageriforholdene, men retten har i øvrigt ikke fundet grundlag for at nedsætte straffen på grund af de begåede forholds alder.

 Herom fremgår det af præmisserne:

”Det er dokumenteret, at Retslægerådet i alt væsentligt har fundet, at tiltaltes sygemeldinger i sag 3-4503/2014 var uden lægefagligt grundlag.

Retten har herefter fundet, at hensynet til retshåndhævelsen kræver, at tiltalte straffes uden yderligere hensyn til forholdenes alder end de allerede nævnte.”

Sagen har journalnummer SS 1-21144/2018

For yderligere oplysninger kan pressens repræsentanter kontakte pressekontaktdommer Jens Stausbøll på telefon +45 2024 2176.