04 feb 2021

Københavns Byret

Sagsafviklingen i Københavns Byret

Arbejdet ved domstolene fortsætter, hvis sagerne kan behandles i lokaler, hvor det er sundhedsmæssigt forsvarligt.

Opdateret 4/2/2021

Byretten har indrettet lokaler, så afstandskrav og sundhedsmyndighedernes øvrige anbefalinger kan efterleves.

Domstolene er ikke omfattet af forsamlingsforbuddet. Det er således muligt at forsamles mere end 5 personer, hvis rettens arbejde gør det nødvendigt. Det skal ske under iagttagelse af afstandskravet og øvrige sundhedsmæssige anbefalinger.

Med henblik på at holde antallet af forsamlede personer så lavt som muligt er antallet af siddepladser i retssale og i venteområder begrænset til et absolut minimum, og man kan i særlige tilfælde blive bedt om at vente udenfor.

Byrettens lokaler er indrettet efter sundhedsmyndighedernes anbefalinger, så det er muligt at holde passende afstand til hinanden. Der er håndsprit tilgængeligt i bygningerne, ligesom der løbende sker rengøring/afspritning af publikumsarealer, retssale, mødelokaler m.v.

Alle mødelokaler og ventefaciliteter er gennemgået på ny i anledning af de skærpede retningslinjer. Byretten har ikke konstateret tilfælde, hvor personer er blevet smitte i Byrettens lokaler. Vi følger løbende udviklingen i smittetal mv. med henblik på at sikre, at sagerne kan afvikles sundhedsmæssigt forsvarligt.

Med mindre man som part i en sag ikke modtager anden information, må man påregne at sagen gennemføres som planlagt. Byretten løser en samfundskritisk opgave og kan derfor ikke lukke helt. Imidlertid er det nødvendigt, hvis Byretten skal kunne løse sine opgaver, at alle, der er indkaldt til møder, sikrer sig, at de ikke har nogen symptomer på covid 19. Hvis det er tilfældet, eller hvis man i øvrigt er i risikogruppen eller føler sig udsat, skal man straks orientere retten, som herefter vil tage stilling til, om sagen skal aflyses.

Mundbind/visir
Alle brugere og medarbejdere i Byretten skal bære mundbind/visir, når man færdes indendørs på fællesarealer med publikumsadgang. Undtaget fra krav om brug af mundbind er børn under 12 år og personer med nedsat bevidsthedsniveau, fysiske eller mentale svækkelser eller andet, der gør, at de ikke er i stand til at bære mundbind eller visir. Husk at medbringe eget mundbind/visir.

Hvis en bruger ikke bærer mundbind/visir, kan vedkommende blive nægtet adgang til eller blive bortvist fra Byretten.

Følg retsformandens anvisninger for brug af mundbind under retsmøderne.

Frokostcafeen
Byrettens Frokostcafé er desværre igen lukket for andre end Byrettens - og Kriminalforsorgens ansatte foreløbigt indtil videre.