21 apr 2021

Københavns Byret

Revideret Covid-19 anbefalinger til retterne

Krisestaben har revideret sine anbefalinger i relation til sagsafviklingen på baggrund af politisk aftale om genåbning pr. 21. april 2021 og Sundhedsstyrelsens opdaterede generelle anbefalinger om forebyggelse af smittespredning, offentliggjort den 16. april 2021.

Den primære justering gælder i forhold til lempelserne i afstandskravet.

Anbefalingerne nedenfor ændrer ikke på krisestabens anbefalinger om brug af mundbind, karantæne m.v.

Sundhedsstyrelsen har oplyst, at de opdaterede anbefalinger bygger på ny viden om COVID-19. Videre har Sundhedsstyrelsen oplyst, ”at det grundet den gode kontrol med epidemien nu er muligt at gå tilbage til den anbefaling om afstand, som var gældende i begyndelsen af epidemien, nemlig altid at holde mindst en meters afstand til andre, og når det er muligt 2 meter. Ved sang, råb, fysisk anstrengelse og i andre situationer, hvor der er øget risiko for smittespredning, anbefales det fortsat at holde mindst 2 meters afstand. Desuden anbefales personer, som er i øget risiko for et alvorligt forløb med COVID-19, også at holde mindst to meters afstand til andre.”

På den baggrund har krisestaben besluttet at revidere sine anbefalinger, så der indtil videre anbefales følgende:

 • at retterne alene gennemfører sager, hvor der kan holdes mindst 1 meters afstand mellem personer. Der skal i øvrigt ud fra et forsigtighedshensyn holdes 2 meters afstand, hvor det er muligt. Derudover skal der altid holdes mindst 2 meters afstand i situationer, hvor der kan være øget risiko for smitte, eller hvor et forsigtighedsprincip tilsiger et særligt hensyn.
 • at retterne fortsat opretholder de etablerede fysiske barrierer i form af skærme af plastik eller glas som et alternativ i de tilfælde, hvor afstandskravet ikke kan overholdes. Afskærmningen skal dække i enhver situation dvs. både, når man sidder ned, og hvis man står op
 • at retterne foreløbig frem til den 6. maj 2021 fortsat opretholder 2 meters afstand mellem tilhørere i retssalene. Krisestaben vil følge smitteudviklingen i takt med forsamlingsloftets lempelse og senere overveje, om der er anledning til at justere denne anbefaling.
 • at domsafsigelser og procedurer – hvis der ikke kan holdes 2 meters afstand - foregår siddende
 • at behandlingen af ikke-hastende mindre sager som udgangspunkt nu kan gennemføres, men at der efter en konkret vurdering bør udvises forsigtighed under hensyn til den enkelte rets bygningsmæssige forhold, herunder i mødelokalerne og venteområderne samt under hensyn til geografiske forhold og den øvrige aktivitet i retten. Det kan dreje sig om ikke-hastende udlægssager, notarialforretninger, bødesager og tilståelsessager

 

 • at retterne gennemfører følgende typer af retsmøder uden for retsbygningen, hvis sagerne, blandt andet som følge af tidsfaktoren, er blevet kritiske, og under forudsætning af at gennemførelsen kan ske sundhedsmæssigt forsvarligt:
  • Udkørende udsættelsesforretninger som vil kunne afbrydes på stedet, hvis det viser sig at forretningen ikke kan gennemføres sundhedsmæssigt forsvarligt.
  • Udkørende notarforretninger hvis de foretages på betryggende steder, som fx plejehjem, hvor de fleste er vaccinerede. Tilsvarende gælder værgemålssager.
  • Besigtigelser i forbindelse med tvangsauktioner hvor rekvirenten skal etablere grundlaget for udarbejdelse af salgsopstilling, og hvor ejeren ikke er til stede.

Beslutning om gennemførelse af nævnte retsmøder uden for retsbygningen bør tilpasses efter en konkret vurdering af den aktuelle smitte-situation, herunder om   der lokalt er et stort smitteudbrud eller smittetryk, hvor der kan være en sundhedsmæssig risiko ved at gennemføre retsmødet uden for retsbygningen.   

Retterne opfordres til at overveje om udsættelsessager i stedet kan søges gennemført med forsøg på en frivillig fraflytning, gennem telefonisk kontakt til lejeren, eller et møde på rettens kontor. Desuden opfordres retterne til at overveje at anvende fogeder, som er vaccinerede.

Det skal understreges, at det naturligvis er den enkelte ret og de enkelte dommere, der beslutter, hvordan sagsafviklingen skal håndteres i lyset af COVID-19-situationen.