Københavns Byret

Københavns Byret

Danmarks Domstole genåbner gradvist fra mandag den 27. april 2020. Genåbningen af retterne betyder, at afvikling af fysiske retsmøder kan genoptages. Dette sker under behørig hensyntagen til de gældende sundhedsfaglige anbefalinger.

Til rettens brugere

Københavns Byret har i overensstemmelse med regeringens beslutning  i vidt omfang været  lukket fra den 13. marts til og med den 26. april 2020.

Vi er glade for at kunne åbne igen den 27. april 2020, for det betyder, at Byretten udover kritiske sager – som  vi hele tiden har gennemført –  nu også vil kunne gennemføre alle  andre typer af sager. Det forudsætter dog, at vi har de fornødne lokaler, hvor vi kan  gennemføre  retsmøderne sundhedsmæssigt og retssikkerhedsmæssigt forsvarligt.

På grund af de sundhedsmæssige krav vil der ikke kunne være så mange mennesker i bygninger og retssale som normalt. En række større sager kan derfor ikke for tiden gennemføres, fordi vi ikke har tilstrækkeligt store retssalene. Domstolene ved at skaffe de nødvendige lokaler uden for de eksisterende retsbygninger.  Endvidere er det i Byretten nødvendigt at flytte en række retsmøder til større lokaler, som vi ikke tilstrækkeligt mange af, ligesom sagerne på grund af løbende rengøring mv. i retslokaler ikke kan berammes så tæt som normalt. Hertil kommer, at vi også skal have retslokaler til de mange nye sager, som anklagerne har haft mulighed for at lave hjemme, mens Danmark har været lukket ned fra den 13. marts 2020 og som anklagemyndigheden nu har fremsendt.

Man må derfor desværre se i øjnene, at Byretten i den kommende tid vil have længere sagsbehandlingstider end sædvanligt, og at pladsen til tilhørere vil være meget begrænset.

Jeg håber, rettens brugere vil være forståelse for, at medarbejderne gør alt hvad de kan for at få sagerne behandlet, og at alle vil udvise de fornødne tålmodighed.

Vi er i fuld gang og det skal nok lykkes at få sagerne behandlet.

Domsmænd, sagkyndige dommere og boligdommere

Kære domsmand, sagkyndige dommer og boligdommer

Danmarks Domstole genåbner gradvist fra mandag den 27. april 2020. Genåbningen af retterne betyder, at afviklingen af fysiske retsmøder kan genoptages. Dette vil ske under behørig hensyntagen til de gældende sundhedsfaglige anbefalinger.

Hvis du er eller bliver indkaldt til at skulle deltage i et retsmøde som domsmand, sagkyndig dommer eller boligdommer, og du er smittet med eller udviser symptomer på COVID-19, skal du straks give retten besked. Du må i så fald ikke møde i retten.

Det er i alle tilfælde retten, der bestemmer, om der er tale om lovligt fravær. Du skal derfor altid kontakte retten, inden du undlader at møde i en sag.

Hvis du får symptomer på COVID-19, mens du er i retten, bedes du informere retsformanden herom med henblik på, at I kan afklare, hvordan du skal forholde dig.

Bliver du konstateret smittet med COVID-19 i nær tilknytning til deltagelsen i et retsmøde, skal retten informeres, så retten kan informere de personer, som du har været i nær kontakt med i retten.

Hvis du har været syg med COVID-19, må du først møde i retten igen, når du ikke længere smitter.

Det er vigtigt, at du orienterer dig i de aktuelle oplysninger og retningslinjer om COVID-19, der er tilgængelige på www.sst.dk. På www.domstol.dk og på den enkelte rets hjemmeside vil der også være oplysninger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd, når man befinder sig i retten.

Det anførte om at følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger til, hvordan man skal forholde sig med sygdom eller symptomer, der kunne tyde på COVID-19, gælder i øvrigt for alle ansatte og brugere ved Danmarks Domstole.

Vi er ved Danmarks Domstole meget opmærksomme på håndtering af personer, der er særligt udsatte for at blive alvorligt syge, hvis de smittes med COVID-19. Personer i risikogruppen er bl.a. ældre over 65 år (særligt over 80 år), personer med kronisk sygdom eller nedsat immunforsvar og gravide. Hvis du tilhører risikogruppen og er bekymret for at skulle deltage i et retsmøde, skal du straks give retten besked. Retten vil i så fald, efter en konkret vurdering, overveje, om dit domsmandshverv eller hverv som sagkyndig dommer/boligdommer kan sættes i bero.

Skoleklasser

Københavns Byret sætter stor pris på at være med til at sikre, at skoleklasser og andre kommer ind i vores retssale og overværer, hvordan et retsmøde afvikles. Man skal efter loven som udgangspunkt være 15 år gammel for at være tilhører i retten. Som følge af Covid-19 har det været nødvendigt at indrette retssalene, så de overholde kravene fra sundhedsmyndighederne. Det betyder, at der i flere af retssalene kun er et meget begrænset antal tilhørerpladser, som fortrinsvis tildeles pårørende og journalister. Tilhørerpladser herudover tildeles efter princippet om ”først til mølle”, da det ikke er muligt at reservere plads.

Af hensyn til det meget begrænsede antal tilhørerpladser, vil det derfor være en god ide forinden at kontakte Byrettens info center på telefon 99 68 70 61, samt at møde frem, når retten åbner. Der vil dog fortsat ikke være nogen garanti for, at der er ledige tilhørerpladser til alle.

Københavns Byret har sammen med Københavns Politis kriminalpræventive afdeling lavet tre film. Filmene er frit tilgængelige på YouTube. Links herunder;

Infofilm om Knivloven og Respektpakke - Københavns Byret og Københavns politi

Sidst opdateret: 20. maj 2020