Gå til sidens indhold

Retten i Kolding

18 maj 2021

Retten i Kolding

Strafbortfald på grund af for lang sagsbehandlingstid

Retten i Kolding har ved en gennemgang af straffedomme undersøgt, hvor ofte en bøde- eller fængselsstraf formildes eller bortfalder som følge af, at sagsbehandlingstiden samlet set - fra gerningstidspunktet til dom - har været urimeligt lang, uden at dette har skyldtes gerningsmandens forhold

For perioden 1. januar til 5. maj 2021 skete dette i 67 af 616 domme, svarende til ca. 11 %.

  • 11 domme vedrørte formildelse af fængselsstraf typisk sådan, at en straf, der normalt ville være ubetinget, blev gjort betinget
  • 42 domme vedrørte bortfald af bøder
  • 14 domme vedrørte nedsættelse af bøder

For den samme periode i 2020 - der omfattede nødberedskabet i foråret - skete dette i 26 af 330 domme, svarende til ca. 8 %.

  • 21 domme vedrørte formildelse af fængselsstraf typisk sådan, at en straf, der normalt ville være ubetinget, blev gjort betinget
  • 5 domme vedrørte bortfald eller nedsættelse af bøder

Retspræsident Henrik Gjørup udtaler, at rettens praksis om strafformildelse eller -bortfald i disse tilfælde bygger på bl.a. en praksis, som Højesteret fastslog i nogle domme fra 2012. Sagerne har ligget ubehandlede gennem længere tid hos enten politi/anklagemyndighed eller i byretten - eller begge steder. Det er beklageligt over for alle involverede og et tegn på et alt for presset system, at så mange sager må afgøres på denne måde, men det skyldes altså dels, at behandlingen af andre straffesager har været prioriteret højere, så det meste af dommernes tid er gået til disse sager, dels at anklagemyndigheden ikke har haft ressourcer til at møde til sagernes behandling i retten i forhold til det antal sager, den har indleveret til retten. Corona-nødberedskabet, der medførte aflysning af de fleste retsmøder i ca. 30 arbejdsdage i marts og april 2020, har ikke haft nævneværdig betydning for den samlede sagsbehandlingstid. Der er ikke ved Retten i Kolding umiddelbart tegn på, at mængden og andelen af sådanne domme, i dag 11 %, vil falde i den nærmeste fremtid.

Fakta

Højesterets praksis følger af nogle domme fra 2012 i sager, hvor sagsbehandlingstiden i ukomplicerede bødestraffesager samlet havde varet op mod 2 år eller derover. Højesteret sagde, at sagsbehandlingstiden i så væsentligt omfang havde oversteget det rimelige, at de tiltalte burde kompenseres for dette i medfør af straffelovens § 82, nr. 13, og § 83, 2. pkt., og princippet i disse bestemmelser. Dette gjaldt, selv om der ikke måtte foreligge en krænkelse af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (retten til bl.a. en retfærdig rettergang inden en rimelig frist). Højesteret foreskrev, at bødebeløb på op til 5.000 kr. skulle bortfalde, og at beløb over 5.000 kr. skulle halveres. Det følger også af Højesterets praksis, at sagsomkostninger i sådanne sager som udgangspunkt skal betales af statskassen. Normalt betales sagsomkostninger af den dømte i tilfælde af domfældelse.