Gå til sidens indhold

Retten i Næstved

27 feb 2019

Retten i Næstved

Bøder for overtrædelse af konkurrenceloven ved krav om mindstepriser

Domsresumé

Retten i Næstved afsagde den 15. februar 2019 dom i en sag om overtrædelse af konkurrenceloven begået af et selskab beliggende i Sorø og dets bestyrelsesformand.


Sagsnummer: SS 5919/2019

Sagen kort fortalt

Selskabet og dets bestyrelsesformand, der også var salgschef, var tiltalt for henholdsvis at have indgået og ladet selskabet indgå aftaler eller samordnet praksis mellem virksomheder, der direkte eller indirekte havde til formål eller til følge at begrænse konkurrencen, idet selskabet i forbindelse med indførelse af retningslinjer over for sine forhandlere stillede krav om, at selskabets vejledende priser på hårprodukter af mærket XX senest pr. 1. marts 2016 skulle overholdes som mindstepriser i forbindelse med videresalg til forbrugerne.


Dommens resultat

Retten fandt det bevist, at selskabet over for sine forhandlere havde stillet krav om, at selskabets vejledende priser på XX hårprodukter senest pr. 1. marts 2016 skulle overholdes som mindstepriser i forbindelse med videresalg til forbrugerne og at overtrædelsen kunne tilregnes bestyrelsesformanden som forsætlig eller groft uagtsom. Retten lagde herved vægt på, at bestyrelsesformanden som salgschef har været den direkte ansvarlige for selskabets markedsføring, og at han personligt har deltaget i mødet med en forhandler og i møder med flere andre forhandlere, ligesom han har givet sin medarbejder instruktion om efterfølgende at følge op på kravet over for forhandleren. 

Straffen vedrørende selskabet blev fastsat til en bøde på 1.000.000,00 kr., jf. konkurrencelovens § 23, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 4, jf. § 6, stk. 1, jf. stk. 2, nr. 7.

Straffen vedrørende bestyrelsesformanden blev fastsat til en bøde på 100.000 kr., jf. konkurrencelovens § 23, stk. 1, nr. 1, jf. § 6, stk. 1, jf. stk. 2, nr. 7.

Retten udtalte omkring strafudmålingen, at bindende prisaftaler i retspraksis i relation til bødefastsættelse er blevet betragtet som en alvorlig overtrædelse af konkurrencereglerne. Der blev ved den konkrete bødeudmåling lagt vægt på overtrædelsens grovhed og varighed samt selskabets omsætning. Der blev ved fastsættelsen af bøden for bestyrelsesformanden tillige lagt vægt på hans andel i overtrædelsen.

Ankefristen udløber den 1. marts 2019.