Gå til sidens indhold

Retten i Næstved

22 mar 2019

Retten i Næstved

Skyldkendelse i sag om skud affyret i Næstved 20. april 2018

Skyldkendelse

Der afsagdes den 22. marts 2019 skyldkendelse i straffesag SS 10537/2018 om skud affyret den 20. april 2018 mod en person, der sad uden for en tatovørbutik i Næstved.

I sagen er tre personer tiltalt for at stå bag skyderiet. Den tredje person A, der er efterlyst af politiet, befinder sig angiveligt i udlandet, hvorfor A’s sag er udskilt til særskilt behandling.

I sagen vedrørende de to øvrige personer B og C fandt et enigt nævneting det ubetænkeligt at lægge til grund, at det var A, der den 20. april 2018 uden for tatovørbutikken på kortere afstand skød to gange med en pistol mod forurettede, hvoraf det ene skud ramte forurettede i benet, og hvor i hvert fald mindst tre andre personer var til stede i umiddelbar nærhed af forurettede og dermed i risiko for at blive ramt. Retten har herved lagt vægt på, at A havde to pistoler, heraf en mindre sølvfarvet pistol svarende til den, der blev benyttet under skyderiet, at A var på gerningsstedet ifølge B’s forklaring, at signalementet af gerningsmanden er foreneligt med, at gerningsmanden er A, , at gerningsmanden blev set løb retur mod det sted, hvor B ifølge sin forklaring holdt parkeret og ventede på A, at A umiddelbart efter skyderiet flygtede ud af landet, at han ifølge B via en telefon tilhørende D, der bistod med den senere flugt ud af landet, viste en artikel om skyderiet, og at B var bekendt med, at A stod bag skyderiet, og at det var årsagen til flugten. Det findes endvidere ubetænkeligt at lægge til grund, at A havde til hensigt at ramme forurettede. Retten har herved lagt vægt på navnlig vidnet Ks forklaring om, at A spurgte om, hvem der var forurettede.  

B har erkendt, at han var fører af den bil, som A kom kørende i til gerningsstedet, og at han efterfølgende flygtede ud af landet sammen med A. C har ligeledes erkendt, at han var med i bilen, men forklaret, at han blev samlet op i Rådmandshaven efter skyderiet og derfra kørte med til København.

B’s forklaring om ruten frem mod gerningsstedet og hans forklaring om, at der efterfølgende blev kørt mod Rådmandshaven, hvor C blev samlet op, og derfra videre mod til København, har ikke støtte i de tekniske beviser i sagen. Det fremgår således af overvågningsvideoen fra et autoværksted, at B ca. 8 minutter før skudepisoden kom kørende til gerningsstedet ad Jørgen Jensens Vej og drejede til højre ad Hvedevænget mod viadukten og tatovørbutikken, ligesom masteoplysningerne viser, at B efter skyderiet kørte direkte mod Østre Ringvej og videre mod København. Det bemærkes hertil, at opkaldsforsøg til C’s telefon umiddelbart op til skyderiet fra vidnet J, der befandt sig i Rådmandshaven, hvor han ifølge sin egen forklaring angiveligt på samme tidspunkt skulle have spillet fodbold med C, ikke er forenelig med J’s egen forklaring, eller det forhold, at C skulle have været i Rådmandshaven.

B og C’s forklaring om, at C tilfældigvis blev samlet op i Rådmandshaven, fordi A og B havde brug for en vilkårlig person, der senere kunne guide D og dennes kammerat rundt i Næstved, da der senere samme dag skulle hentes pas, penge og tøj til A og B til brug for deres flugt ud af landet, tilsidesættes derfor.

B og C har således ikke givet nogen forklaring på, hvorfor de befandt sig i bilen sammen med A. Det bemærkes hertil, at C i grundlovsforhøret, hvor han blev varetægtsfængslet til sagen, benægtede, at han havde været uden for Næstved den 20. april 2018, herunder at han havde været ude og køre i flugtbilen. Et enigt nævneting finder det herefter bevist, at C har været med i bilen umiddelbart op til skyderiet, og at enten B eller C har udpeget forurettede for A, der ifølge bevisførelsen ikke var bekendt med, hvorledes forurettede så ud.

Under disse omstændigheder, og hvor B og C efterfølgende har medvirket til samt for Bs vedkommende tillige deltaget i A’s flugt ud af landet, fandt et enigt nævneting det bevist, at B med sin adfærd havde accepteret skyderiet mod forurettede, herunder at andre personers liv blev udsat for fare.

Tilsvarende fandt et enigt nævneting det bevist, at C’s tilstedeværelse i flugtbilen var begrundet i, at han havde deltaget i planlægningen af skyderiet mod forurettede, og at han således også havde accepteret, at andre personers liv derved blev udsat for fare.

Efter bevisførelsen fandt et enigt nævneting det endelig ubetænkeligt at lægge til grund, at A den 20. april 2018 var tilknyttet Hells Angels og var medlem af AK81, og at forurettet er tilknyttet Satudarah og medlem af støttegruppen OneBlood. Nævningetinget fandt imidlertid, at der ikke havde været nogen bevisførelse, der i tilstrækkelig grad dokumenterer, at B og C havde en tilknytning til Hell Angels supportgruppe Asgardians 89, eller at der var en konflikt mellem Hells Angels og Satudarah eller nogle af disses støttegrupper den 20. april 2018. Det forhold, at C blev skudt i benet den 7. januar 2018, og at to medlemmer af Satudarah blev dømt herfor, kan ikke i sig selv anses som dokumentation for, at der var en konflikt mellem de nævnte grupperinger. Der henvises til, at der ikke i dommen mod de to gerningsmænd i skyderiet mod C blev dømt efter straffelovens § 81 a, og at der ikke efter det oplyste i denne dom blev angivet, hvilken konflikt der på daværende tidspunkt måtte være mellem grupperingerne, ligesom der heller ikke i denne sag er angivet noget nærmere om, hvilken konflikt skyderierne måtte have baggrund i eller være egnet til at fremkalde. Nævnetinget fandt derfor alene forholdet omfattet af straffelovens § 81 b.

B og C fandtes herefter skyldige i at have deltaget i skyderiet mod forurettede, og at flere personer herved blev udsat for fare for at blive ramt af skud. 

B var tillige tiltalt for besiddelsen af ca. 133 gram hash til videresalg, men havde forklaret, at dette var til eget forbrug. B har ikke kunne redegøre for på troværdig vis, hvorledes han har kunne finansiere købet af hashen. Bs forklaring om, at hashen er købt for midler stammende fra opsparet SU og en udbetalt børneopsparing, fandt et enigt nævneting, henset til B’s øvrige, almindelige leveomkostninger, at kunne tilsidesættes i det hele. Herefter og henset til den store mængde hash sammenholdt med, at der blev fundet en telefon i B´s  lejlighed indeholdende beskeder, der dokumenterer, at der finder salg sted i lejligheden, fandt et enigt nævneting det bevist, at B var skyldig i besiddelse af hashen med henblik på videreoverdragelse.