Gå til sidens indhold

Retten i Næstved

12 okt 2020

Retten i Næstved

En 64-årig mand frifundet for seksuelle overgreb, vold og trusler

Dom afsagt: 12. oktober 2020

En 64-årig mand frifundet for seksuelle overgreb, vold og trusler i perioden fra 1. januar 2006 til 13. februar 2007 mod sin daværende plejedatter.

Dom afsagt den 12. oktober 2020 af Retten i Næstved, sag SS 6746/2019.

 

En domsmandsret har ved en enstemmig dom den 12. oktober 2020 frifundet en 64-årig mand for i perioden fra 1. januar 2006 til 13. februar 2007 at have at haft samleje og andet seksuelt forhold end samleje med sin daværende plejedatter, som dengang var 10 og 11 år gammel, samt for at have krænket hendes blufærdighed. Den 64-årige mand blev endvidere frifundet for mishandling og trusler mod den tidligere plejedatter.

Domsmandsretten fandt det på baggrund af vidneforklaringerne i sagen - herunder fra den tidligere plejedatter - bevist, at tiltalte fra sommeren 2006 til den 13. februar 2007 flere gange havde befølt plejedatteren i skridtet uden på kønsdelen i forbindelse med puttesituationer, jf. straffelovens § 232. Henset til den hengåede tid, sagens forløb, de afgivne forklaringer og de omstændigheder, hvorunder anmeldelsen var indgivet, fandt domsmandsretten ikke, at der var det til domfældelse fornødne bevis for, at tiltalte havde krænket plejedatteren seksuelt på anden vis.  

Domsmandsretten fandt det endvidere på baggrund af vidneforklaringerne bevist, at tiltalte mange gange i perioden fra den 1. maj 2006 til den 1. januar 2007 havde slået plejedatteren med flad hånd på hovedet, jf. straffelovens § 244. Retten fandt ikke, at det med den fornødne sikkerhed var bevist, at volden havde et omfang eller en sådan systematik, kontinuitet eller grovhed, at der var tale om mishandling efter straffelovens § 245, stk. 1.

Retten fandt det endvidere ikke bevist, at tiltalte havde fremsat trusler, som er omfattet af straffelovens § 266, overfor plejedatteren.

Strafferammen for overtrædelse af straffelovens § 232 er fængsel i 4 år. Strafferammen for overtrædelse af straffelovens § 244 er fængsel indtil 3 år. Sådanne overtrædelser er derfor undergivet en 5-årig forældelsesfrist, jf. straffelovens § 93, stk. 1, nr. 2. Tiltalte blev først anmeldt til politiet den 6. oktober 2017 og blev sigtet i sagen den 10. april 2019. Forholdene vedrørende overtrædelse af straffelovens § 232 og § 244 er derfor forældede.

Den nugældende bestemmelse i straffelovens § 94, stk. 4, 1. pkt. - hvorefter forældelsesfristen ved overtrædelse af § 232 begået over for et barn under 15 år tidligst regnes fra den dag, den forurettede fylder 21 år - finder ikke anvendelse i det foreliggende tilfælde, idet der allerede var indtrådt forældelse efter de hidtil gældende regler, inden § 94, stk. 4, 1. pkt., trådte i kraft den 1. juli 2013.

Heller ikke den nugældende bestemmelse i straffelovens § 94, stk. 4, 3. pkt., hvorefter forældelsesfristen ved overtrædelse af § 244 begået over for et barn under 15 år tidligst regnes fra den dag, den forurettede fylder 21 år, finder anvendelse i det foreliggende tilfælde, idet der allerede var indtrådt forældelse efter de hidtil gældende regler, inden § 94, stk. 4, 3. pkt., trådte i kraft den 1. juli 2018.

Tiltalte blev derfor i det hele frifundet.

Sagen havde haft et uheldigt forløb i retten, idet flere af vidnerne - herunder den tidligere plejedatter - i februar 2020 afgav forklaring i retten i tiltaltes udeblivelse. Landsretten fandt efterfølgende, at betingelserne herfor ikke var opfyldt, hvorfor sagen skulle starte forfra i en ny domsmandsret. De pågældende vidner havde derfor afgivet forklaring i byretten to gange.

Den 64-årige mand er tidligere straffet for seksuelle overgreb mod 3 daværende plejedøtre. Anmeldelsen i denne sag blev indgivet af plejedatteren i 2017 efter, at hun var blevet kontaktet af 2 af plejedøtrene fra den tidligere sag og en journalist.