Gå til sidens indhold

Retten i Næstved

02 dec 2020

Retten i Næstved

40-årig mand dømt for drab på kæreste og ekskæreste

Dom afsagt: 2. december 2020

En enig domsmandsret har den 2. december 2020 fundet manden skyldig i at have dræbt sin kæreste på deres fælles bopæl i Ruds Vedby og efterfølgende have dræbt sin ekskæreste på hendes bopæl i Kundby.

Dommens resultat
Retten fandt det bevist, at tiltalte er skyldig i tiltalen for manddrab efter straffelovens § 237. Tiltalte har under sagen forklaret, at han ikke husker nærmere om sine handlinger på gerningstidspunkterne. Retten har ved skyldvurderingen lagt vægt på tiltaltes egen forklaring om drabene til politirapporter, der i grundlovsforhøret blev oplæst og vedstået af tiltalte. Disse forklaringer understøttes af sagens øvrige oplysninger, herunder om opkald til tiltaltes bror mellem de to drabstidspunkter og til 112 mellem og umiddelbart efter de to drabstidspunkter. Under hensyn til antallet af knivstik og deres placering finder retten det bevist, at tiltalte havde forsæt til drab.

Tiltalte blev endvidere fundet skyldig i på sin bopæl at have været i besiddelse af ca. 107,5 gram amfetamin til eget brug.

Ved straffens fastsættelse har retten lagt vægt på, at tiltalte er fundet skyldig i to drab, som er begået på to gerningssteder med ca. halvanden times mellemrum, idet tiltalte efter det første drab begået på sin egen bopæl kørte til ekskærestens bopæl, hvor han dræbte hende.

Retten lægger til grund, at forholdet mellem tiltalte og tiltaltes kæreste i længere tid havde været præget af hendes jævnlige tilkendegivelser om at ville forlade tiltalte, hendes jalousi og fokus på tiltaltes ekskæreste i den forbindelse. I perioden helt op til drabene havde tiltaltes kæreste udsat tiltalte for et massivt pres og manipulerende behandling blandt andet ved at lydoptage og genafspille langvarige forhør af tiltalte omhandlende hans forhold til begge de dræbte kvinder og ved at lydoptage tiltaltes afgivelse af en slags erklæringer om samme emne og en telefonsamtale mellem tiltalte og ekskæresten, hvor tiltalte forud var blevet instrueret af sin kæreste i, hvad han skulle sige. Retten har efter bevisførelsen lagt til grund, at tiltaltes kæreste umiddelbart inden drabet udtalte til tiltalte, at hun havde fundet en ny mand, som skulle være far for tiltaltes børn, som tiltalte aldrig mere ville få at se. Disse omstændigheder har retten tillagt betydning i formildende retning i forhold til drabet på tiltaltes kæreste, jf. straffelovens § 82, nr. 5 og nr. 7.

Retten har herved også lagt vægt på, at drabene blev begået uden nærmere planlægning.

På den anden side har retten fundet det skærpende, at tiltalte opsøgte sin ekskæreste i hendes eget hjem meget tidligt om morgenen, og at begge drab er begået med stor voldsomhed og brutalitet.

Efter en samlet vurdering af disse omstændigheder i sagen, hvor retten har lagt afgørende vægt på den indbyrdes, herunder tidsmæssige, sammenhæng mellem de to drab, fandtes straffen passende at kunne fastsættes til 16 år.

Ved dommen fortabte tiltalte retten til arv, forsikringssummer, pensioner mv., der er afhængige af hans kærestes død.

Ved dommen fik tiltalte konfiskeret to knive og 107,5 gram amfetamin.


Tiltale blev endvidere dømt til at betale 1.541.291,25 kr. i erstatning og godtgørelse til tiltaltes kærestes 4 mindreårige børn, hvoraf tiltalte er far til to af børnene, og 582.452 kr. i erstatning og godtgørelse til ekskærestens mindreårige barn, som tiltalte er far til.

Sagsnummer: 5827/2020