Gå til sidens indhold

Retten i Næstved

25 jun 2020

Retten i Næstved

Dom om overtrædelse af straffelovens racismebestemmelse § 266b

Dom afsagt: 25. juni 2020

En 38-årig advokat og partileder blev ved retten i Næstved den 25. juni 2020 fundet skyldig i blandt andet at have overtrådt straffelovens § 266 b.

Sag.nr. SS 3185/2020

En enig domsmandsret har fundet tiltalte skyldig i ved 5 episoder i perioden 13. april 2018 til 6. april 2019 at have overtrådt straffelovens § 266 b ved sine udtalelser fremsat blandt andet i forbindelse med demonstrationer arrangeret at tiltalte selv. Flere af forholdene havde karakter af propagandavirksomhed.

Retten fandt det bevist, at tiltaltes udtalelser var forhånende og nedværdigende overfor en befolkningsgruppe og havde en sådan grovhed, at de var omfattet af straffelovens § 266b. Retten fandt ikke grundlag for at anse udtalelserne som led i en saglig politisk debat, og hensynet til den særligt vidtgående ytringsfrihed for politikere om kontroversielle samfundsanliggender kunne ikke føre til at anse udtalelserne for straffri.

Tiltalte var endvidere tiltalt for på hensynsløs måde at have forvoldt nærliggende fare for nogens liv eller førlighed, jf. straffelovens § 252, ved den 22. januar 2019 på Akademigrunden i Sorø at have igangsat sit køretøj og kørt fremad over en strækning på 50-100 meter, mens en person befandt sig på bilens kølerhjelm. Retten fandt, at tiltalte i dette forhold var straffri efter straffelovens § 13, stk. 2. Retten lagde navnlig vægt på, at tiltalte følte sig truet og bange og havde forsøgt at køre fra stedet, efter at fem yderligere personer var kommet til, hvoraf en af personerne, som efterfølgende stillede sig foran tiltaltes bil og forhindrede tiltalte i at køre udtalte bl.a.  ”jeg klapper dig en” gennem ruden til tiltalte. Under disse omstændigheder fandt retten det rimeligt begrundet, at tiltalte ved at køre frem som sket overskred grænserne for lovligt nødværge.

Tiltalte blev tillige fundet skyldig i at have fremsat ærekrænkende beskyldninger mod en person under en demonstration på Nørrebro i København den 7. november 2019.

Tiltalte blev endvidere fundet skyldig i en overtrædelse af databeskyttelsesloven og 4 forhold vedrørende overtrædelser af færdselsloven (hastighed og for kort afstand til forankørende)         

Straffen blev fastsat til fængsel i tre måneder, hvoraf en måned skal afsones nu. Resten af straffen skal ikke afsones, hvis tiltalte ikke begår noget strafbart i en prøvetid på 2 år fra endelig dom.

Tiltalte blev frakendt retten til at beskæftige sig med straffesager og sager vedrørende fri proces i 3 år.

Tiltalte blev ubetinget frakendt førerretten i 1 år.

Tiltalte blev endvidere idømt en bøde på 8.500 og dømt til at betale erstatning på 30.000 kr. til forurettede i forholdet om æreskrænkelse.