02 jun 2020

Retten i Næstved

Privat fødeklinik og direktør dømt for bedrageri og dokumentfalsk

Dom afsagt ved Retten i Næstved den 2. juni 2020, sag nr. SS 9833/2019. Fødeklinik og direktør fundet skyldig.

En enig domsmandsret har ved dom afsagt den 2. juni 2020 i en sag, der har varet 3 retsdage, fundet en fødeklinik og direktøren i klinikken skyldig i 23 forhold af bedrageri og 6 forhold af dokumentfalsk begået overfor Region Sjælland i forbindelse med afregning for levering af graviditetsundersøgelser, fødselsforbere-delse samt fødsels- og barselshjælpsydelser. Fødeklinikken havde indgået aftale med regionen om levering af disse ydelser til bestemte takster. Forholdene var begået i 2014-2016, hvor direktøren var eneanparts-haver i fødeklinikken.

I 15 af bedrageriforholdene var der tale om fakturering til en højere takst, end klinikken var berettiget til, eller tilfælde hvor der ikke var krav på betaling, og i 8 af forholdene var der tale om, at klinikken fakturere-de for den samme ydelse 2 gange. De 6 forhold af dokumentfalsk vedrørte blanketter, som skulle underskri-ves af patienten til dokumentation overfor regionen for, at patienten havde gennemført et fødselsforløb hos fødeklinikken. Det var bevist, at underskrifterne på blanketterne var falske, og at blanketterne havde dan-net grundlag for udbetaling af honorar fra regionen.

Selvom det ikke var tilstrækkeligt bevist, at direktøren havde positiv viden om, at der var faktureret for-kert, fandt retten, at direktøren ved sin virksomhedsførelse med manglende kontrol af fakturering måtte have anset det for en nærliggende mulighed, at fakturering var forkert. Direktøren havde dermed accep-teret risikoen for, at regionen blev afkrævet uberettiget honorar eller for høj betaling med heraf følgende formuetab for regionen og økonomisk vinding for fødeklinikken. Direktøren var derfor skyldig i tiltalen i de nævnte forhold.

Da direktøren var fundet skyldig, blev fødeklinikken, der er et anpartsselskab, også pålagt strafansvar efter straffelovens § 306.

Der var rejst tiltale for i alt 34 forhold. Fødeklinikken og direktøren blev frifundet i 3 forhold om bedrageri og 2 forhold om dokumentfalsk.

Direktøren blev straffet med fængsel i 8 måneder, der blev gjort betinget med en prøvetid på 1 år med vilkår om udførelse af ulønnet samfundstjeneste i 150 timer.

Selskabet blev straffet med en bøde på 200.000 kr.

Retten lagde ved fastsættelse af straffen i skærpende retning vægt på antallet af forhold, karakteren af forholdene, herunder at forholdene var begået af de tiltalte i forbindelse med udøvelse af et særligt sund-hedshverv for Region Sjælland, at der var tale om bedrageri begået over en længere periode, og at der var begået bedrageri for i alt 295.500 kr. Retten lagde i formildende retning vægt på det oplyste om direktørens gode personlige forhold og den tid, der var gået, siden forholdene blev begået, hvilket ikke skyldtes de tiltaltes forhold, og at de tiltalte havde betalt en væsentlig del af det bedragne beløb tilbage til Region Sjælland kort efter anmeldelse i sagen. Navnlig henset til sagsbehandlingstiden blev frihedsstraffen gjort betinget med vilkår om samfundstjeneste.

Der er nedlagt navneforbud for begge de tiltalte.
SS 9833/2019