16 sep 2020

Retten i Næstved

Retten i Næstved – offentlig forsvarer og beskikket advokat

To advokater skal antages til beskikkelse som offentlig forsvarer og til at udføre sager for parter, der har fri proces i Næstved retskreds (Næstved, Slagelse, Sorø og Faxe kommuner), og ved Østre Landsret i de sager, som i 1. instans har været behandlet ved eller er henvist fra Retten i Næstved

Retten i Næstved – offentlig forsvarer og beskikket advokat

To advokater skal antages til beskikkelse som offentlig forsvarer og til at udføre sager for parter, der har fri proces i Næstved retskreds, der omfatter Næstved, Slagelse, Sorø og Faxe kommuner, og ved Østre Landsret i de sager, som i 1. instans har været behandlet ved eller er henvist fra Retten i Næstved.

Antagelsen medfører pligt for advokaten til personligt at give møde i de tildelte sager. Rejseudgifter ved møde inden for retskredsen godtgøres ikke, jf. retsplejelovens § 333, stk. 1, 2. pkt., og § 741, stk. 1. Som udgangspunkt bør de beneficerede advokat af praktiske grunde have kontor i retskredsen. Der er dog ikke opstillet et absolut krav herom.

Det afgørende hensyn ved antagelse af en beneficeret advokat er ansøgerens kvalifikationer, herunder om ansøgeren har erfaring med straffesager og strafferet i øvrigt, om ansøgeren har møderet for landsret, om ansøgeren har procedureerfaring, herunder også fra civile sager, og om ansøgeren har udvist dygtighed og engagement i sit virke som advokat. Der kan endvidere lægges vægt på ansøgerens erfaring med civile – herunder familieretlige – sager. Der lægges desuden vægt på ansøgerens kvalifikationer som procederende advokat, således som disse kvalifikationer fremstår for rettens dommere. Desuden kan hensynet til den geografiske spredning af advokater i retskredsen tillægges betydning. Endvidere kan hensynet til retssagernes hurtige afvikling tillægges betydning, så ansøgere, der ikke er beneficeret i en anden retskreds, foretrækkes.

Et beneficium meddeles for en periode på 10 år. Et meddelt beneficium forlænges efter ansøgning for en ny 10-årig periode uden genopslag af hvervet, medmindre særlige grunde taler herimod. Ansøgning herom skal indgives til byretspræsidenten tidligst 1 år og 2 måneder og senest 1 år inden udløbet af det meddelte beneficium.

Der henvises i øvrigt til Justitsministeriets cirkulæreskrivelse nr. 9418 af 30. juni 2020 om antagelse af beneficerede advokater.

Ansøgning bedes bilagt advokatbeskikkelse og andre relevante bilag, herunder et foto af ansøgeren, samt oplysninger om erfaring med straffesager, procedureerfaring og møderet for overordnede retsinstanser.

Når ansøgningsfristen er udløbet, sender retspræsidenten ved Retten i Næstved ansøgningerne med sin indstilling til præsidenten for Østre Landsret, der videresender ansøgningerne med sin indstilling til Civilstyrelsen.

Før byretspræsidentens og landsretspræsidentens indstilling sendes til Civilstyrelsen indhenter byretspræsidenten med samtykke fra de indstillede advokater en udtalelse fra Advokatrådet, Civilstyrelsen og Politidirektøren for Sydsjællands-og Lolland-Falsters Politi samt oplysninger fra kriminalregistret.

Ansøgning skal stiles til Civilstyrelsen og sendes til Retten i Næstved, Gardehusarvej 5, 4700 Næstved – gerne via e-Boks eller sikker mail: naestved@domstol.dk – senest den 2. oktober 2020.

Tjenestested
Retten i Næstved
Gardehusarvej 5
4700 Næstved

Ansøgningsfrist
Frist for modtagelse af ansøgning er den 2. oktober 2020.

Ansøgning sendes til
Retten i Næstved
naestved@domstol.dk
Gardehusarvej 5
4700 Næstved